Stichting Goed – Grenzeloos Onder Een Dak. Wij geven Nederlanders in het buitenland een stem!

Politiek neutrale belangenorganisatie

De essentie van de Stichting GOED is brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland. Denk hierbij aan specifieke belemmeringen of beperkingen die samengaan met het wonen en/of werken in het buitenland en met het instandhouden van het Nederlanderschap. Zoals dubbele nationaliteit, verlies en het herkrijgen van het Nederlanderschap, Digitale Overheid, Consulaire Zaken, Pensioen, Zorg en AOW, Nederlands Onderwijs buitenland, terugkeer naar Nederland etc.

Samen zijn we sterker

Stichting GOED streeft naar samenwerking met andere organisaties, die werken voor en/of diensten verlenen aan Nederlanders in het buitenland, zodat we krachten en kennis kunnen bundelen. Samen aan een project werken wat ook belangrijk is voor jouw organisatie, een structureel probleem aanpakken of meedenken en werken aan een van onze lopende projecten of activiteiten. Bij interesse, neem dan even contact met ons op, zodat we kunnen bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Goed contact met de overheid

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als één vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

De vertegenwoordiging van de Stichting GOED in Nederland zal afhankelijk zijn van beschikbare middelen. Waar mogelijk zullen we aanwezig zijn bij openbare gelegenheden, waarin de belangen van Nederlanders over de grenzen ter sprake zouden kunnen komen.

We onderhouden contacten met diverse overheids- instanties zoals de ministeries, de Sociale VerzekeringsBank (SVB), het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Nationale Ombudsman, DigiD, Belastingdienst Buitenland, IND, de Digitale Overheid, Bank & Verzekeringsmaatschappij, diverse koepelorganisaties zoals de Pensioenfederatie e.d. Wanneer nodig hebben we contact met de vaste kamercommissies en de politiek.

Projecten

Stichting GOED richt zich op problemen en knelpunten, waar Nederlanders in het buitenland, vaak tegenaan lopen.

Behalve algemene representatie, lobbying, voorlichting en beïnvloeding houdt de Stichting zich bezig met projectmatig onderzoek naar specifieke zaken die haar doelgroep kan raken en waaromtrent adequate voorlichting gegeven moet worden of waarvoor beïnvloedingstrajecten worden voorbereid.

Projecten ter verbetering van o.a. de DigiD-aanvraag en de digitalisering in het algemeen, bewijs van in leven zijn, terugkeer naar Nederland (ook met buitenlandse partner) en aspecten rondom de consulaire dienstverlening. Daarnaast krijgen kwesties als verlies Nederlanderschap, ‘dubbele nationaliteit’, problemen rondom Pensioen, AOW en Zorg ook onze aandacht.

Donaties groot en klein zijn welkom

Stichting GOED is een non-profit organisatie, al het werk wordt op vrijwillige basis uitgevoerd. Om zo gestructureerd en efficient mogelijk te blijven werken vragen wij uw steun.

WORD DONATEUR EN PROFITEER TEGELIJK VAN LEUKE KORTINGEN.

 

Het laatste nieuws

Update Terugkeer Naar Nederland Project

Ook Nederlanders die terugkeren uit het buitenland willen wij op het vizier plaatsen van de overheid. Onderwerpen zijn o.a. Nederlanders met een...

Deelname aan DigiD Burgerpanel

Stichting GOED heeft net als vorig jaar, op 30 maart 2021, weer deelgenomen aan het DigiD Burgerpanel. Hier worden de knelpunten en problemen...

Covid-19 vaccinaties voor Nederlanders die langer dan 1 maand in Nederland verblijven 

Door Covid langer verblijf in Nederland In onze vorige nieuwsbrief hebben we bericht over de mogelijkheid dat Nederlanders (niet-ingezetenen),...

Wat is voor de meeste Nederlanders in het buitenland het belangrijkste

Door dit onderzoek hebben wij inzicht gekregen hoe jullie ons vinden, hoe wij onze communicatie en financiële duurzaamheid kunnen verbeteren en...

Wanneer je door een kromme wetgeving je nationaliteit verliest

Ervaringsverhaal uit de reeks 'En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt'. Het zijn verhalen van Nederlanders die door omstandigheden hun...

Een Nederlandse huisarts die je altijd kunt bereiken

Nederlandse huisarts voor Nederlanders in het buitenland Sinds kort kan men wereldwijd altijd een Nederlandse huisarts 24/7 op afstand via een...

Het Nederlanderschap

Voor veel Nederlanders die zijn vertrokken is het behoudt van het Nederlanderschap essentieel. Als Stichting besteden wij daarom veel aandacht om het onbewust verlies van het Nederlanderschap tegen te gaan, het herkijgen te vergemakkelijken en staan wij positief tegenover het bezit van een dubbele nationaliteit. Wij volgen de modernisering van de nationaliteitswet op de voet en blijven lobbyen voor een ‘echte’ modernisering van de wet.

Voorstel om met terugwerkende kracht het Nederlanderschap dat van rechtswege verloren is gegaan, onder bepaalde omstandigheden, te herkrijgen. Stichting GOED heeft, de reactie op de Internet Consultatie hierover, mede ondertekend.

De GOED Poll

Is het terecht dat de niet-EU partners van Nederlanders verplicht moeten inburgeren?

Zie hier de resulaten van alle voorgaande polls

Grenzeloos Verbindend Slagvaardig

Feedback welkom!

Gaandeweg stijgen de binnenkomende vragen bij de Stichting en steeds vaker zijn deze complex, waardoor een antwoord veel tijd vergt. Hierdoor blijft er minder tijd over om te investeren in het algemeen belang van onze achterban.

We hebben daarom besloten om het beantwoorden van individuele vragen te onderbreken en meer tijd te investeren in projecten en het uitwerken van dossiers waar de gehele doelgroep baat bij heeft. Jouw feedback is wel belangrijk en blijft van harte welkom en zal zeker beoordeeld en bekeken worden, echter kunnen we hier verder niet persoonlijk op ingaan. Uitzondering is een uniek of extreem urgent probleem, waar men met de betreffende instantie(s) niet uitkomt.

We hebben nu een centraal punt waar ervaringen, problemen of klachten met de overheid gemeld kunnen worden.

Contact Formulier

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld