Stichting Goed – Grenzeloos Onder Een Dak. Wij geven Nederlanders in het buitenland een stem!

Politiek neutrale belangenorganisatie

De essentie van de Stichting GOED is brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland. Denk hierbij aan specifieke belemmeringen of beperkingen die samengaan met het wonen en/of werken in het buitenland en met het instandhouden van het Nederlanderschap. Zoals dubbele nationaliteit, verlies en het herkrijgen van het Nederlanderschap, Digitale Overheid, Consulaire Zaken, Pensioen, Zorg en AOW, Nederlands Onderwijs buitenland, terugkeer naar Nederland etc.

VU Amsterdam onderzoekt nationaliteitswetgeving

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe de nationaliteitswetgeving invloed heeft op internationale/multinationale families en de mogelijkheden om familiebanden en het familieleven binnen en buiten Nederland over de generaties te handhaven. Dit raakt dus vooral mensen of families met meerdere nationaliteiten die binnen of buiten Nederland wonen, maar ook diegene met enkel de Nederlandse nationaliteit die in het buitenland wonen of die een internationale familie hebben.

Goed contact met de overheid

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als één vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

De vertegenwoordiging van de Stichting GOED in Nederland zal afhankelijk zijn van beschikbare middelen. Waar mogelijk zullen we aanwezig zijn bij openbare gelegenheden, waarin de belangen van Nederlanders over de grenzen ter sprake zouden kunnen komen.

We onderhouden contacten met diverse overheids- instanties zoals de ministeries, de Sociale VerzekeringsBank (SVB), het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Nationale Ombudsman, DigiD, Belastingdienst Buitenland, IND, de Digitale Overheid, Bank & Verzekeringsmaatschappij, diverse koepelorganisaties zoals de Pensioenfederatie e.d. Wanneer nodig hebben we contact met de vaste kamercommissies en de politiek.

Projecten

Stichting GOED richt zich op problemen en knelpunten, waar Nederlanders in het buitenland, vaak tegenaan lopen.

Behalve algemene representatie, lobbying, voorlichting en beïnvloeding houdt de Stichting zich bezig met projectmatig onderzoek naar specifieke zaken die haar doelgroep kan raken en waaromtrent adequate voorlichting gegeven moet worden of waarvoor beïnvloedingstrajecten worden voorbereid.

Projecten ter verbetering van o.a. de DigiD-aanvraag en de digitalisering in het algemeen, bewijs van in leven zijn, terugkeer naar Nederland (ook met buitenlandse partner) en aspecten rondom de consulaire dienstverlening. Daarnaast krijgen kwesties als verlies Nederlanderschap, ‘dubbele nationaliteit’, problemen rondom Pensioen, AOW en Zorg ook onze aandacht.

Donaties groot en klein zijn welkom

Stichting GOED is een non-profit organisatie, al het werk wordt op vrijwillige basis uitgevoerd. Om zo gestructureerd en efficient mogelijk te blijven werken vragen wij uw steun.

WORD DONATEUR EN PROFITEER TEGELIJK VAN LEUKE KORTINGEN.

ALGEMENE HEFFINGSKORTING (AHK) OP AANSLAGEN VAN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN IN DE EU

Belastingprocedures en model bezwaarschrift algemene heffingskorting BELASTINGPROCEDURES OVER DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE HEFFINGSKORTING (AHK) OP...

Soms kan men niet anders dan afstand doen van het Nederlanderschap 

Soms kan men niet anders dan afstand doen van het Nederlanderschap In een krantenartikel in de Telegraaf waar Stichting GOED aan heeft meegewerkt is...

Vragen en antwoorden (RIVM) Covid-19 vaccinatie in Nederland

Ik woon niet in Nederland, maar verblijf wel voor langere tijd in Nederland. Ik heb een Nederlands paspoort of Burgerservicenummer (BSN). Kan ik in...

Nieuwsflash met o.a. vaccinatie voor niet ingezetenen, consulaire dienstverlening en basisbetaalrekening

  Covid-vaccinatie tijdens tijdelijk verblijf in Nederland Update op het bericht van 6 april voor Nederlanders (niet-ingezetenen) die tijdelijk...

Update Terugkeer Naar Nederland Project

Ook Nederlanders die terugkeren uit het buitenland willen wij op het vizier plaatsen van de overheid. Onderwerpen zijn o.a. Nederlanders met een...

Deelname aan DigiD Burgerpanel

Stichting GOED heeft net als vorig jaar, op 30 maart 2021, weer deelgenomen aan het DigiD Burgerpanel. Hier worden de knelpunten en problemen...

Het Nederlanderschap

Voor veel Nederlanders die zijn vertrokken is het behoudt van het Nederlanderschap essentieel. Als Stichting besteden wij daarom veel aandacht om het onbewust verlies van het Nederlanderschap tegen te gaan, het herkijgen te vergemakkelijken en staan wij positief tegenover het bezit van een dubbele nationaliteit. Wij volgen de modernisering van de nationaliteitswet op de voet en blijven lobbyen voor een ‘echte’ modernisering van de wet.

Voorstel om met terugwerkende kracht het Nederlanderschap dat van rechtswege verloren is gegaan, onder bepaalde omstandigheden, te herkrijgen. Stichting GOED heeft, de reactie op de Internet Consultatie hierover, mede ondertekend.

De GOED Poll

Is het terecht dat de niet-EU partners van Nederlanders verplicht moeten inburgeren?

Zie hier de resulaten van alle voorgaande polls

Grenzeloos Verbindend Slagvaardig

Feedback welkom!

Gaandeweg stijgen de binnenkomende vragen bij de Stichting en steeds vaker zijn deze complex, waardoor een antwoord veel tijd vergt. Hierdoor blijft er minder tijd over om te investeren in het algemeen belang van onze achterban.

We hebben daarom besloten om het beantwoorden van individuele vragen te onderbreken en meer tijd te investeren in projecten en het uitwerken van dossiers waar de gehele doelgroep baat bij heeft. Jouw feedback is wel belangrijk en blijft van harte welkom en zal zeker beoordeeld en bekeken worden, echter kunnen we hier verder niet persoonlijk op ingaan. Uitzondering is een uniek of extreem urgent probleem, waar men met de betreffende instantie(s) niet uitkomt.

We hebben nu een centraal punt waar ervaringen, problemen of klachten met de overheid gemeld kunnen worden.

Contact Formulier

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld