Grenzeloos Onder Eén Dak

Klankbord voor Nederlanders in het buitenland!

Politiek neutrale belangenorganisatie

Het doel van de Stichting GOED is brede steun verwerven voor het algemeen belang van Nederlanders in het buitenland van vertrek en verblijf tot eventuele terugkeer. De Stichting is het klankbord voor semi- overheid en zet zich in voor een duidelijke centrale informatievoorziening en een goede toegankelijke dienstverlening van o.a. de Digitale Overheid waaronder DigiD, consulaire diensten (paspoorten, ambassades), pensioen, AOW en de zorg, Nederlands onderwijs in het buitenland en meer. Tevens hechten wij veel waarde aan de modernisering van de nationaliteitswetgeving; zoals versoepeling van dubbele nationaliteit en het herkrijgen van het Nederlanderschap, maar ook het voorkomen van het verlies.

Je kunt ons helpen door feedback te geven over zaken die verbetering behoeven. Ook tips, oplossingen, goede ervaringen en geleerde lessen zijn welkom.

Wij hebben jullie feedback nodig! Gebruik hiervoor ons Centraal Meldpunt.

Ontkoppel de AOW niet van het minimumloon

Het bestuur van de VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) heeft naar aanleiding van het voornemen van...

Nieuwsbrief december 2021

Onderwerpen Nieuw regeerakkoord en de Rijkswet op het Nederlanderschap Update briefadres QR-code in Nederland Emigratiebeurs - datum verzet naar 2...

QR-code niet mogelijk voor voormalig Nederlanders en familie die niet de Nederlandse nationaliteit bezit

QR-Code alleen mogelijk met Nederlandse nationaliteit of woonadres in Nederland UPDATE: De ministerraad heeft inmiddels besloten dat de wet wordt...

Nieuwe coalitie regering in Duitsland versoepelt dubbele nationaliteit

Meervoudig Duits staatsburgerschap wordt toegankelijker In het regeerakkoord dat werd onthuld, staat dat de nieuwe regering dubbele nationaliteit...

Emigratiebeurs 2022

Net als in 2020 staan we samen met onze collega’s van de VBNGB en de FANF op de Emigratiebeurs 2022. We zullen deze keer ook een presentatie geven...

Webinar Gezinsmigranten

Nieuwe wet inburgering en de rol van gemeenten De nieuwe wet inburgering is onderdeel van ons Project Terugkeer. De wet zal 1 januari 2022 in...

Wat doen wij voor partners?

De Stichting staat voor samenwerken en verbinden.

Met elkaar en voor elkaar bereik je veel meer.

Het is van groot belang om kennis, ervaring en informatie uit te wisselen met organisaties, die net als Stichting GOED, zich inzetten voor Nederlanders in het buitenland.

De Stichting zet zich in voor zaken die wellicht ook van belang zijn voor de achterban van de partner.

We nodigen jullie dan ook van harte uit om kennis met ons te maken. Een partnerschap met de Stichting GOED is een toegevoegde waarde om de belangen van Nederlanders in den vreemde zo efficiënt en effectief mogelijk te behartigen.

 

Bekijk met welke organisaties wij samenwerken en/of informatie uitwisselen

Wat doen wij voor de overheid?

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als één vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

De Stichting is een klankbord voor de diverse overheidsinstanties, we geven de overheid feedback en advies en stellen knelpunten aan de orde die verbetering behoeven. St. GOED heeft contact met diverse ministeries, waaronder Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en overheids- instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de IND, de Digitale Overheid (Logius/DigiD), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), maar ook de Nationale Ombudsman, onderwijsinstituten, gemeenten en andere organisaties. Wanneer noodzakelijk benaderen we politiek Den Haag en de pers om via deze weg veranderingen teweeg te brengen in politieke aandacht en beleid.

Het Nederlanderschap

Voor veel Nederlanders die zijn vertrokken is het behoudt van het Nederlanderschap essentieel. Als Stichting besteden wij daarom veel aandacht om het onbewust verlies van het Nederlanderschap tegen te gaan, het herkijgen te vergemakkelijken en staan wij positief tegenover het bezit van een dubbele nationaliteit. Wij volgen de modernisering van de nationaliteitswet op de voet en blijven lobbyen voor een ‘echte’ modernisering van de wet.

Voorstel om met terugwerkende kracht het Nederlanderschap dat van rechtswege verloren is gegaan, onder bepaalde omstandigheden, te herkrijgen. Stichting GOED heeft, de reactie op de Internet Consultatie hierover, mede ondertekend.

De GOED Poll

Is het terecht dat de niet-EU partners van Nederlanders verplicht moeten inburgeren?

Zie hier de resulaten van alle voorgaande polls

Grenzeloos Verbindend Slagvaardig

Feedback welkom!

Gaandeweg stijgen de binnenkomende vragen bij de Stichting en steeds vaker zijn deze complex, waardoor een antwoord veel tijd vergt. Hierdoor blijft er minder tijd over om te investeren in het algemeen belang van onze achterban.

We hebben daarom besloten om het beantwoorden van individuele vragen te onderbreken en meer tijd te investeren in projecten en het uitwerken van dossiers waar de gehele doelgroep baat bij heeft. Jouw feedback is wel belangrijk en blijft van harte welkom en zal zeker beoordeeld en bekeken worden, echter kunnen we hier verder niet persoonlijk op ingaan. Uitzondering is een uniek of extreem urgent probleem, waar men met de betreffende instantie(s) niet uitkomt.

We hebben nu een centraal punt waar ervaringen, problemen of klachten met de overheid gemeld kunnen worden.

Contact Formulier

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld