Selecteer een pagina

Jaaroverzicht 2020

Stichting GOED Grenzeloos Onder Eén Dak, is een belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland vanaf het moment van vertrek uit Nederland tot en met eventuele terugkeer.
GOED staat voor samenwerken, verbinden en informeren. Wonen in het buitenland en je veranderde status brengen veel met zich mee. Daarnaast hebben veranderingen b.v. in je eigen levenssituatie of overheidsregulering verder invloed op je relatie met Nederland en haar instanties. Stichting GOED werkt signalerend voor zowel Nederlanders die in het buitenland wonen en Nederlandse instanties. Samen houden we elkaar op de hoogte, kaarten we problemen aan en zoeken we actief naar oplossingen.  Steeds meer organisaties ondersteunen ons doel en sluiten zich aan als partner of bevriende relatie.

We zetten ons o.a. in voor het behoud en het herkrijgen van het Nederlanderschap en de modernisering van de nationaliteitswet. Digitale Inclusie en verbetering in de diensten van de digitale overheid (waar noodzakelijk), verbetering van de consulaire dienstverlening en de informatievoorziening van de overheid in het algemeen. Daarnaast staan onderwerpen als zorg, pensioen en onderwijs ook op de agenda. Niet alleen de vertrokken Nederlander, maar ook de terugkerende Nederlander is voor ons belangrijk.

Organisatiestructuur

De Stichting bestaat uit zes bestuurders die op vrijwillige basis hun werkzaamheden uitvoeren tezamen met een groep vrijwilligers die daarbij ondersteuning verlenen. Door de toenemende werkzaamheden is het bestuur dit jaar uitgebreid van drie naar zes bestuurders. Donateurs zijn tot op heden de belangrijkste inkomstenbron voor de Stichting.


Activiteiten 2020

Terug naar Nederland project

Omdat de informatievoorziening zeer beperkt is en de terugkerende Nederlander voor de overheid een blinde vlek is, zijn we in het begin van het jaar een ‘terugkeer naar Nederland’ project gestart. Dit heeft geresulteerd in vele gesprekken o.a. met de Nationale Ombudsman, woningcorporaties, taalinstituten en onderwijsorganisaties, hulporganisaties, gemeenten en hun adviserende organisaties, RvIG (Rijksdienst voor Identiteit Gegevens), Min. van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.
We zetten dit project in 2021 voort en zullen als partner samen gaan werken met Buitenlandse Zaken en andere overheidsinstanties om ‘terugkeer naar Nederland’ als levensgebeurtenis toe te voegen aan de website van Nederlandwereldwijd.nl. Buitenlandse Zaken is het met ons eens dat er te weinig informatie voor deze doelgroep beschikbaar is.

Daarnaast maken we ons sterk dat iedereen zich bij aankomst kan inschrijven in de BRP (ook met tijdelijke woonruimte) en dat terugkerende spoedzoekers net als andere doelgroepen in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke woonoplossingen.

Inburgering en gezinsmigranten

Enigszins parallel aan het terugkeerproject zijn wij zeer actief bezig geweest met de nieuwe wet inburgering en met name welke impact dit heeft voor de gezinsmigranten, ofwel de Nederlanders met een buitenlandse partner (van buiten de EU) met of zonder kinderen. We hebben dit samen met andere organisaties opgepakt en ook in dit geval gesprekken gevoerd met verschillende organisaties om de gezinsmigranten op de agenda te zetten.
Meer informatie hierover; https://www.stichtinggoed.nl/buitenlandse-partner/buitenlandse-partners-en-de-nieuwe-wet-inburgering/

De 10 jaren klok en het verlies van het Nederlanderschap

 • In januari kregen wij een antwoord van Min. Justitie en Veiligheid op onze brief waarin wij belangrijke punten hebben aangedragen resulterende uit ons nationaliteitsonderzoek, ingevuld door 5000 respondenten. Uit het nietszeggende antwoord is gebleken dat er nog veel werk aan de winkel is en het belangrijk is om te blijven lobbyen voor een betere informatievoorziening en advies vanuit de overheid. Om nog maar niet te spreken van de acceptatie dat een dubbele nationaliteit niks met dis-loyaliteit te maken heeft en de 10-jaren klok een achterhaalde wetgeving is.
 • Wij hebben het voorkomen van verlies Nederlanderschap opnieuw onder de aandacht gebracht en mensen geïnformeerd over de mogelijkheid om een bewijs van het Nederlanderschap aan te kunnen vragen. Dit laatste vooral in verband met de corona crisis. Dit informeren is o.a. gedaan door het produceren van animatie video’s en artikelen over verlies van het Nederlanderschap.
 • De reactie op de internetconsultatie over het herkrijgen Nederlanderschap is medeondertekend en we hebben samen met de Telegraaf aan een persbericht gewerkt ‘Ik ben geen Nederlander meer’.
 • Er is extra aandacht besteed aan de 10-jaren klok en dubbele nationaliteit voor de Nederlanders in het VK, vanwege Brexit.

Emigratiebeurs 2020

Een eerste deelname aan de emigratiebeurs samen met collega’s van de FANF en VBNGB. Een leuke en nuttige ervaring om veel mensen te kunnen informeren over pensioenen, zorg, nationaliteit, DigiD, consulaire dienstverlening in het buitenland etc. Helaas is de emigratiebeurs voor 2021 vanwege Covid geannuleerd. Wij hopen in 2022 weer op de beurs te staan.

Corona crisis – Repatriëring

Tijdens het begin van de crisis is er een goede samenwerking met 24/7 contact center geweest. Vanaf het prille begin van de coronacrisis hebben we ons ingezet om zo snel mogelijk de juiste informatie te verspreiden en mensen hier attent op te maken. Vanwege de sluiting van ambassades en consulaten hebben we overleg met 24/7 gehad om het bewijs van het Nederlanderschap op een snelle manier online (per e-mail) te kunnen verkrijgen en deze informatie vervolgens aan te passen op de overheid websites.
Verdere ondersteuning in verspreiding van belangrijke informatie van Consulaire Zaken d.m.v. extra nieuwsbrief, sociaal media en de website.

Loket Buitenland

Eind juni hebben twee bestuursleden van Stichting GOED deelgenomen aan de klankbord bijeenkomst voor Loket Buitenland. De lessen die geleerd zijn tijdens de corona crisis werden besproken en de voortgang van Loket Buitenland. Voor een samenvatting van deze bijeenkomst zie https://www.stichtinggoed.nl/consulaire-zaken/klankbord-loket-buitenland/
De geplande vervolgbijeenkomst in oktober is uitgesteld naar februari van dit jaar. De Stichting heeft met enige regelmaat contact met Loket Buitenland als er zaken of vrageaangekaart dienen te worden die niet kunnen wachten.

Digitale overheid

Een belangrijke prioriteit voor Stichting GOED is de inclusie van Nederlanders in het buitenland bij de Digitale Overheid. We hebben het burgerpanel DigiD bijgewoond en er is geregeld contact met Logius en DigiD over o.a. de ontwikkelingen rond de DigiD-App en eIDAS inlogmiddelen. De DigiD App aanpassing voor paspoorten en ID’s uitgegeven in het buitenland staat nu gepland voor het tweede kwartaal van 2021.
Voor meer nieuws over de DigiD zie https://www.stichtinggoed.nl/digid/

Brexit

Er zijn gesprekken gevoerd met Ministerie van J&V samen met the3million (belangenorganisatie voor EU27 burgers) o.a. over de procedures rondom het terugkeren naar Nederland met Britse of niet EU-partner en andere belangrijke zaken voor Nederlanders in het VK. Het Min. van J&V heeft verschillende websitepagina’s op ons verzoek aangepast, zodat de informatie hieromtrent duidelijker wordt weergegeven.
Het bericht Belangrijke informatie over het leven na Brexit is naar aanleiding hiervan verspreid onder de Nederlanders in het VK.
Tevens hebben we tezamen met andere organisaties een brief voor de Eerste Kamer opgesteld ter ondersteuning van de Brexit noodwet. Deze wet is uiteindelijk aangenomen, maar nog niet geactiveerd. Meer over de Brexit noodwet.
Ook hebben we diversen informatieve animatie video’s verspreid over de aanvraag van (pre-) settled status en de risico’s die dubbele nationaliteit met zich meebrengt (start 10-jaren klok).
De filmpjes zijn direct ge-upload in diverse Sociaal Media kanalen en kunnen eventueel via ons YouTube kanaal worden teruggekeken.

Bewijs van in Leven zijn

Er zijn twee Apps in ontwikkeling om het bewijs van in leven zijn aan te tonen. Beiden hebben hetzelfde voor ogen en worden tegelijk ontwikkeld. Naar onze mening een onduidelijke en inefficiënte situatie. Daarnaast is er geen tot zeer weinig communicatie tussen de ontwikkelaars. In tegenstelling tot wat de minister heeft geantwoord op een van de Kamervragen hierover.
We hebben zelf een goed contact met de ontwikkelaars van de ABP App voor het bewijs van in leven zijn. Er zijn geregeld meetings om elkaar op de hoogte te houden. Ook is er contact met het Waldo project (SVB App).
Er is ook contact geweest met de pensioenfederatie o.a. over de Kamervragen betreffende de Apps voor ‘het bewijs van in leven zijn’ en het servicedocument voor pensioenfondsen. Meer informatie hierover:

Kamervragen gesteld over het doorgeven van levensbewijs via de app

Twee apps in ontwikkeling voor het bewijs van in leven zijn

MVA Australië

Mobiele Paspoort Aanvraagstations (MVA), die in principe de weg tot officiële documenten zou moeten verkorten werken nog niet naar voldoening. Na ons onderzoek onder Nederlanders in Australië is er een rapport aangeboden aan het Consulaat-Generaal in Sydney. Het gebrek aan informatievoorziening en de mogelijkheid een afspraak te kunnen maken beperkt zich niet alleen tot Australië, maar geldt voor MVA’s wereldwijd. Het staat nu op de agenda van Loket Buitenland om dit tijdens de volgende klankbord meeting te bespreken.

VU Amsterdam

We zijn benaderd door de VU Amsterdam met de vraag of Stichting GOED wil samenwerken met twee groepen BSc studenten. Zij zullen onderzoek doen naar de weerstand in de Nederlandse politiek tegen dubbele nationaliteit en Stichting GOED zal ze daarbij begeleiden en ondersteunen. Een uitgewerkt verslag hierover zal in mei/juni 2021 worden gepresenteerd.

Het project: Mobility and the Evolution of National Identity in the Era of Globalisation.

Stichting GOED heeft voorgesteld de vergelijking van Nederland met andere Europese landen en hun nationaliteitswetten te onderzoeken en hoe integratie-uitdagingen van mensen van buitenlandse afkomst het beleid en de houding ten opzichte van de dubbele nationaliteit in Europa beïnvloeden.

Daarnaast een onderzoek naar de impact van het Nederlandse nationaliteitsrecht op ‘multinationale’ gezinnen bij het onderhouden van een gezinsleven en familierelaties door de generaties heen.

Overige werkzaamheden en activiteiten

Stichting GOED houdt ontwikkelingen en signalen vanuit haar achterban via sociale media of via onze email goed in de gaten en probeert binnenkomende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden of door te sturen naar de juiste instanties. Daarnaast neemt de Stichting deel aan relevante bijeenkomsten en conferenties om goed geïnformeerd te blijven en haar netwerk te versterken.
We waren onder andere (digitaal) aanwezig bij Solvit Expertbijeenkomst, Landelijk Congres Flexwonen, Brexit informatie sessies, FANF-jaarvergadering, Divosa ‘Inburgering in uitvoering’, Digitaal informatie Centrum (Taalunie) en DigiD Burger panel. Ook volgen we zo veel mogelijk de relevante debatten in de Tweede Kamer.

Kennis en informatie die we vergaren en expertise die mensen ons aanreiken in bepaalde onderwerpen hebben ons de mogelijkheid gegeven om te starten met het opzetten van een pensioen en een nationaliteit kennisbank. Ook hebben we meerdere checklijsten opgesteld ter informatie. Uiteraard is er behoefte onze organisatie goed te laten functioneren. Het bestuur heeft daarom drie additionele bestuursleden mogen verwelkomen en er is regelmatig overleg met vrijwilligers die aan bepaalde projecten werken.

Diversen andere activiteiten

 • Behandelpaspoort, gepleit voor Engelse vertaling welke inmiddels is verschenen.
 • Het opzetten van donateurs kortingen
 • Focus op verbetering van de communicatie

Vooruitblik

De Stichting GOED zal in 2021 zich wederom inzetten voor het algemeen belang van de vertrokken Nederlander en de eventuele terugkeer. Dit houdt in dat de Stichting zich o.a. sterk zal maken om de informatievoorziening en dienstverlening van de overheid te verbeteren. Om dit doel te bereiken streven we naar een goede samenwerking met de diverse overheidsinstanties. Dit jaar zullen we ook kijken naar de mogelijkheden om de communicatie met Nederlanders in het buitenland te versterken. Ook veel van onze partners geven te kennen dat ze zoeken naar een mogelijkheid om de communicatie met onze doelgroep te intensiveren.

Projecten waar we aan zullen ‘verder’ werken

 • Life event terugkerende Nederlanders als partner van Buitenlandse Zaken (BuZa).
 • Terugkeer in het algemeen.
 • Streven om als klankbord te fungeren voor gemeenten en overheid betreffende de gezinsmigranten.
 • Verbetering van de informatievoorziening omtrent verlies Nederlanderschap en het herkrijgen van het Nederlanderschap.
 • We zullen ons blijven inzetten voor een ruimere acceptatie van de dubbele nationaliteit.
 • Het Nederlandse onderwijs in het buitenland en gepast onderwijs voor degene die terugkeren.

Andere activiteiten

 • Deelname aan Klankbord meetings van Loket Buitenland (BuZa).
 • Deelname aan Digitaal Informatiecentrum
 • De samenwerking met partners en overheid uitbreiden
 • Werken aan verschillende mogelijkheden om de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland beter te bereiken en te infomeren.

Alle ad-hoc activiteiten/problemen die zich kunnen voordoen die betrekking hebben op een grote groep vertrokken Nederlanders. Uiteraard onze achterban zo goed mogelijk op de hoogte blijven houden van veranderingen in services en diensten van de overheid en nieuwe ontwikkelingen.

Fondsenwerving

Naast persoonlijke donaties zullen we actief op zoek gaan naar sponsors die onze inzet en werk willen ondersteunen en subsidie aanvragen om diversen projecten te kunnen uitvoeren.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This