Selecteer een pagina

UPDATE: Lees hier het verslag van de vergadering die 1 december heeft plaatsgevonden

Antwoord Koolmees op de vragen van de Eerste Kamer

Update op ons voorgaande nieuwsbericht

Memorie van Antwoord

De Eerste Kamer fracties hebben enkele vragen, waaronder die van onze Stichting, uitgelicht en voorgelegd aan de minister. Hierbij een samenvatting van de antwoorden. De wet inburgering zal 1 december a.s. plenair behandeld worden.

  • Verschil statushouders en gezins- en overige migranten is bewust gemaakt wegens de andere startpositie van gezins- en overige migranten (ze hebben al een reden te komen/ hier te zijn: zoals werk of partner en kunnen zich beter voorbereiden door b.v. het afleggen van een inburgeringsexamen voor vertrek naar NL)
  • Gezins- en overige migranten dragen zelf de kosten van de taalopleiding, de regering heeft geen zicht op de kosten en ziet niet de noodzaak omdat te laten onderzoeken. De mogelijkheid bestaat een lening van DUO te nemen als de opleidingsinstelling het keurmerk van Blik op werk
  • Een verschil met het huidige stelsel is dat er meer aandacht is voor de positie van gezins- en overige migranten. Gemeenten doen een brede intake en hebben de taak een PIP (Plan Inburgering en Participatie; dit is een persoonlijke beschikking die opgesteld wordt na brede intake) op te stellen. Verder zal de gemeente zorgen voor ondersteuning en begeleiding gedurende het traject. Maatwerk is mogelijk, echter gemeenten worden niet bekostigd om maatschappelijke begeleiding te bieden of een inburgeringsaanbod te doen.
  • De regering verwacht dat het taalniveau B1 en de participatie vanaf het begin beter aansluit op de wensen van werkgevers. Voor degene waarvoor de taaleis niet haalbaar is, bestaan andere mogelijkheden. Als bij de intake blijkt dat zelfs A2 niet haalbaar is kunnen ook de gezinsmigranten de Z-route (doel van de Z-route is zelfredzaamheid in de samenleving en het zo veel mogelijk beheersen van de taal) volgen of later eventueel afschalen van B1 naar A2. De inschatting is dat het sporadisch zal voorkomen. Voor iedereen die wilt naturaliseren geldt dat het taalniveau wordt verhoogd van A2 naar B1.
  • Blik op werk heeft toezicht op de kwaliteit van het taalonderwijs. De regering verwacht dat de wisselwerking tussen de gemeenten en Blik op werk voldoende gewaarborgd is.

Lees hier het volledige Memorie van Antwoord

Zorgen van Stichting GOED

Zijn de gemeenten goed voorbereid en in staat de juiste begeleiding te geven

We maken ons vooral zorgen om de gemeenten of die de gezinsmigranten en overige migranten voldoende kunnen begeleiden en ondersteunen.

  • De gezinsmigranten zijn op het moment weinig onderwerp van discussie bij gemeenten in hun voorbereiding. Ze zijn slecht vertegenwoordigd in de pilots, de focus ligt op statushouders.
  • Het budget voor gezinsmigranten en overige migranten is aanzienlijk lager dan voor statushouders. De onderdelen ontzorgen, maatschappelijke begeleiding en leerroute worden niet bekostigd. Als gemeenten dit aan willen bieden moeten ze zelf hiervoor financiering verzorgen. De gegevens zijn te lezen in tabel 2 en 3 van het Memorie van Antwoord. Het risico is groot dat gemeenten door financiële tekorten toch weer algemene oplossingen in plaats van maatwerk gaan aanbieden vooral voor de gezinsmigrant.

Kunnen gemeenten gezinsmigranten betrokken houden

Naast het idee dat deze groepen niet altijd goed in beeld zijn bij gemeenten, is het beperkt aantal contact momenten binnen het traject van begeleiding misschien niet voldoende om er zorg voor te dragen dat de gezinsmigrant daadwerkelijk integreert zoals wenselijk.

Blik op werk en de taaleis B1

Wat betreft de taaleis hebben we twee grote zorgen

  • Diverse onderwijs en taalinstituten hebben ons bevestigd dat de taaleis B1 waarschijnlijk niet eens door de helft van de inburgeringsplichtigen gehaald kan worden. Terwijl de regering verwacht dat het sporadisch voor zal komen dat er moet worden afgeschaald, een behoorlijk tegenstrijdige mening. Waar A2 in het algemeen haalbaar is zonder integratie in de maatschappij, is B1 is een hele grote stap verder. De regering wenst een snelle participatie van inburgeraars, echter wij maken ons zorgen dat de financiële druk en tijdsbelasting van de opleiding de opstart en participatie voor gezinsmigranten kan belemmeren.
  • Gezins- en overige migranten kunnen alleen een DUO lening krijgen via onderwijsinstellingen die het keurmerk van Blik op werk hebben. Aangezien de gezinsmigranten dit zelf moeten terugbetalen, zouden zij ook de vrijheid moeten hebben om zelf het onderwijsinstituut uit te kiezen. Daarnaast vragen we ons af hoe de gemeenten zicht hebben op de kwaliteit van het taalonderwijs, of zijn ze volledig afhankelijk van Blik op Werk. Hierbij is de zorg dat dit keurmerk nog te versterken is.

Internetconsultatie taaleis B1 voor naturalisatie

De regering wil weten wat men vindt van de verandering van de taaleis A2 naar B1. Voor inburgering is de beslissing al genomen, maar voor naturalisatie nog niet. Reageren hierop kan via de internetconsultatie tot 2 december 2020.

UPDATE 11 november 2020 – Brief aan de Tweede Kamer van Koolmees waarin hij schrijft;

Mijn streven is om de invoering met een half jaar door te schuiven naar 1 januari 2022.

Centraal meldpunt overheidsdienstverlening

Maak hier melding van zaken met de Nederlandse (semi) overheid en andere essentiele dienstverleners, die verbetering behoeven, voor Nederlanders in het buitenland. Ook tips, oplossingen, goede ervaringen en geleerde lessen zijn welkom.

Wij gebruiken deze feedback om de dialoog aan te gaan met de desbetreffende instanties over deze meldingen. Zo werken we samen aan een betere dienstverlening en service. Samen houden we de instanties in Nederland scherp.

We kunnen helaas niet op alle meldingen persoonlijk reageren, echter uw feedback wordt altijd gelezen en verwerkt.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This