Selecteer een pagina

Verslag

Aanwezig: Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak), NWS (Nederlandse Wereldwijde Studenten), VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland), SNBN (Stichting Nederlanders Buiten Nederland).

Een jaar na de eerste bijeenkomst van ‘Loket Buitenland’ werd op 30 juni 2020 de tweede bijeenkomst via videoconferentie gehouden.

De kernpunten die besproken zijn;

Een terug en vooruitblik van zowel de belangenorganisaties als Loket Buitenland. Wat hebben we geleerd van de Coronacrisis en hoe kunnen we beter samenwerken en elkaar versterken.

Vorderingen Loket Buitenland

Met het Loket Buitenland komen overheidsdiensten op een centraal plek bijeen en worden krachten gebundeld. Hoewel het soms lijkt dat er niet heel veel voortgang is, is er veel tijd geïnvesteerd aan capaciteit samen met alle betrokken instanties en is er nu een kantelpunt bereikt.

Focus ligt op verbeteren van de dienstverlening, door alle relevante informatie op één plek te hebben, online en via persoonlijk contact. Het is een soort gids in het Nederlandse overheidslandschap, waar er een samenhang is tussen alle producten en diensten. Op dit moment is de website Nederlandwereldwijd.nl al uitgebreid met; DigiD, AOW, BSN, Europees erkend inlogmiddel (E-Idas), BSN e.a.

Er is gestart met de ontwikkeling van één centrale website, deze zal taakgericht zijn voor de burgers en moet in 2021 operationeel zijn en vervangt dan de huidige websites. 

Het 24/7 Contact Center zal worden uitgebreid om alle vragen van verschillenden instanties te beantwoorden. Het uiteindelijk doel is om sneller en eenvoudiger een dienst of product van de overheid te regelen.

Belangrijk is dat er een meet infrastructuur komt, de burger staat centraal en moet er mee geholpen worden en belangrijk is om dit te kunnen meten en feedback te krijgen. Men streeft naar een betere communicatie.

De Belangenorganisaties

De belangenorganisaties gaven allen aan dat verbetering in de informatievoorziening en communicatie vanuit de overheid extra aandacht nodig heeft. Als voorbeeld werd de sluiting van de consulaire posten genoemd. Ook als het nog niet bekend is wanneer deze weer open kunnen gaan,  dan nog kan dit gecommuniceerd worden. Er werd besproken met welke activiteiten of onderwerpen de belangenorganisaties zich het afgelopen jaar bezig hebben gehouden, dit waren voor Stichting GOED o.a.;

De conclusie is dat er veel kennis aanwezig is bij alle betrokken organisaties. De vraag is komt dit voldoende bij elkaar. Communicatie is daarom zeer belangrijk.

Vooruitblik

Voor Stichting GOED is dit ten eerste het continueren en blijven opvolgen van de lopende zaken.

Het netwerk verder uitbreiden met partners en vrijwilligers wereldwijd. Verder is het essentieel voor de Stichting om een goede maar kritische band met de overheidsinstanties op te bouwen en te onderhouden. Kortom, verbinden en samenwerken.

Ook het contact met ambassades en Honorair Consuls is zeer waardevol voor de Stichting en dat zou voor beide kanten moeten gelden. De Stichting zal daar dan ook meer tijd in gaan steken om dit te realiseren.

Er zal een meer permanente vertegenwoordiging in Nederland komen, zodat er vaker en beter contact met de overheids- instanties mogelijk is.

Een prioriteit voor de Stichting is inclusie van de doelgroep, betrokken worden in belangrijke ontwikkelingen en veranderingen binnen de overheid. De groep NIHB’ers blijft toch altijd een nogal vergeten groep. We zouden graag willen zien dat deze groep zichtbaarder en meer betrokken wordt. Deelname in werk en test groepen, maar ook een grotere rol kunnen spelen in projecten die belangrijk zijn voor onze achterban, zoals bijvoorbeeld DigiBeter, de Digitale Overheid en het Klankbord.

De Coronacrisis – wat kunnen we leren

De Coronacrisis overviel iedereen en er moest snel gehandeld en opgetreden worden. De consulaire posten werden gesloten, uiteraard met het gevolg dat er geen visa en paspoort aanvragen mogelijk waren. Een oplossing voor het risico het Nederlanderschap te verliezen, werd goed opgepakt door 24/7, maar er bleef veel onduidelijkheid over de visa aanvragen.

Het advies tot verbetering was vooral de noodzaak van een eenduidige en duidelijke informatievoorziening. Met name, was er onduidelijkheid voor wie de informatie bestemd was. Informatie omtrent reisadviezen, repatriëring, visumaanvragen, voor wie wel en wie niet; de Nederlander die in het buitenland woont, de overwinteraar, de Nederlander met een buitenlandse partner (in NL wonend of niet) of de toerist/backpacker.

Maar ook eenduidige informatie vanuit de ambassades is nodig, een centrale regie. Waar kan met welke informatie snel vinden.

De NWS zal een nog een onderzoeken uitzetten onder studenten m.b.t. Coronacrisis.

Aandachtspunten en afspraken

 • Centraal staat dat communicatie en informatievoorziening over de dienstverlening moet verbeteren. Daarnaast is een belangrijk aspect, het kunnen bereiken van al die Nederlanders over de grenzen. Dit is en blijft een grote uitdaging, gedacht wordt aan een mobiele App met push notificaties, waarbij de persoonlijke privacy is gewaarborgd.
 • Remigratie, dit thema is enigszins nieuw voor Consulaire Zaken
 • Digitaal Bewijs van in Leven zijn in ontwikkeling bij zowel SVB als ABP
 • Het voorstel van Stichting GOED om een centraal meldpunt voor de belangenorganisaties te introduceren; waar structurele problemen, suggesties tot verbetering en melding van foutieve of onduidelijke informatie kan worden geregistreerd.
 • Verzoek van BuZa: Ondersteuning bij het testen en toetsen van de nieuwe website. Belangrijk is dat dit gebeurt voordat de website live gaat. Eerstvolgende live moment is Diploma’s en CAK buitenlandse regelingen. Iedereen is bereid hieraan mee te werken.
 • Informatievoorziening Mobiele Aanvraag Stations kan nog steeds beter.
 • Het onder de aandacht brengen van de Verkiezingen is belangrijk.
 • Nieuwe evenredigheidstool op de website van NWW (NederlandWerelWijd.nl) voldoet niet volgens de ‘experts’.

Een aantal vragen van Stichting GOED tijdens de rondvraag

 • Vraag over de DigiD activeringscode: De UWV als zijnde een ABO (Aangewezen Bestuursorgaan), is bevoegd (net als de SVB) personen in te schrijven in de RNI en heeft vervolgens de verplichting om adreswijzigingen hierin bij te houden. Wij hebben nogmaals de vraag neergelegd, waarom bijvoorbeeld een UWV de DigiD activeringscode niet, net als de SVB, op kan sturen. Antwoord: De DigiD ligt op het netvlies, de RvIG en de GBA werken aan een infrastructuur o.a. voor verhuizingen binnen de RNI.
 • Vraag EIdas: Er is nog veel onduidelijkheid over het Europese inlogmiddel, is hier meer informatie over te vinden? Antwoord: Nieuwe informatie is te vinden op Nederlandwereldwijd.nl
 • Vraag: Verwerkingstijd paspoorten is verlengd naar 5 dagen of meer, heeft dit ook effect op de Schipholbalie en de grensgemeenten? Antwoord: dit is niet bekend, men komt hierop terug.

De volgende bijeenkomst zal dit najaar in oktober plaatsvinden.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This