Selecteer een pagina

Staat van het Consulaire 2021

Hierin staat wat de consulaire dienstverlening is die Buitenlandse Zaken biedt, wat de ontwikkelingen zijn en waar de uitdagingen zitten. We hebben hoofdstuk 4 eruit gelicht wat over Nederlanders die buiten Nederland (gaan) wonen, werken of studeren gaat.

Onderwerpen die worden besproken zijn o.a.: reis- en identiteitsdocumenten, legalisatie, aktes en verklaringen, Nederlandse nationaliteit en DigiD.

De volledige versie kun je hier downloaden

Hoofdstuk 4 uit de Staat van het Consulaire

Nederlanders die buiten Nederland (gaan) wonen, werken of studeren.

4.1 Inleiding

Ruim 1 miljoen Nederlanders wonen, werken of studeren voor kortere of langere tijd in het buitenland. Zij moeten vaak op afstand zaken met de Nederlandse overheid regelen. Daarbij gaat het om diensten waar het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf verantwoordelijk voor is, zoals reisdocumenten, legalisaties en verklaringen. Maar ook om diensten waar andere overheidsorganisaties verantwoordelijkheid voor dragen, zoals AOW, belastingzaken, een Burgerservicenummer of studiefinanciering. DCV werkt met 12 overheidsorganisaties samen om dit geheel aan dienstverlening centraal te ontsluiten. Dit geldt niet alleen voor Nederlanders in het buitenland, maar ook voor niet[1]Nederlanders die, bijvoorbeeld door eerder verblijf in ons land, een relatie met de Nederlandse overheid hebben en daar rechten en plichten aan ontlenen. Naast het afschalen en hervatten van dienstverlening als gevolg van corona, is in 2020 en 2021 verder gewerkt aan de modernisering en digitalisering van onder andere het reisdocumentenproces, consulaire verklaringen en de uitgifte van DigiD. Ook kreeg de verbreding van de dienstverlening in het kader van Project Loket Buitenland verder vorm.

4.2 Reis- en identiteitsdocumenten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de uitgevende organisatie voor de verstrekking van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. 2020 was een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege de impact die de coronapandemie had op de dienstverlening, maar ook was dit het eerste volledige jaar onderhevig aan de ‘paspoortdip’, een periode waarin minder documenten aangevraagd worden, vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Het afgelopen jaar kende om die redenen flinke schommelingen in de aantallen aanvragen. Daarnaast werd de dienstverlening verder doorontwikkeld door middel van de introductie van de NIK met e-functionaliteit en de voorbereiding op de NIK met biometrische gegevens (vingerafdrukken). In het onderstaande wordt ingegaan op deze ontwikkelingen.

Dienstverlening reisdocumenten in coronatijd (afschalen, opschalen, nooddienstverlening)

Na de uitbraak van de coronapandemie is de reguliere dienstverlening op het gebied van reisdocumenten in maart 2020 wereldwijd tijdelijk afgeschaald. Concreet betekende dit dat de mogelijkheid voor Nederlanders in het buitenland om reisdocumenten aan te vragen – en vervolgens uitgereikt te krijgen – bij aanvang van de pandemie op veel plaatsen beperkt is geweest tot urgente gevallen (nooddienstverlening). Omdat verstrekking van reisdocumenten wordt geschaard onder vitale dienstverlening, is met ingang van 19 juni 2020 de reguliere dienstverlening voor verstrekking van reisdocumenten in het buitenland grotendeels hervat.

Het weer opstarten van de reguliere reisdocumentendienstverlening is naar wens verlopen, maar er waren wel enkele uitdagingen. Er is van alles ondernomen om de klant, naast de nooddienstverlening, zoveel mogelijk tijdig te kunnen bedienen. Zo was het op sommige posten lastig binnen een redelijke termijn een afspraak te maken om een aanvraag in te kunnen dienen. In die gevallen werd geïnventariseerd wat de oorzaak hiervan was en of het mogelijk was deze afspraakwachttijden te verkorten. Ook deed zich een uitdaging voor rondom de verkiezingen voor de Tweede Kamer van maart 2021. Voor het uitbrengen van een stem voor deze verkiezingen was een kopie van een geldig ID-bewijs nodig. Omdat er signalen waren dat sommige Nederlanders in het buitenland misschien niet op tijd over een –nieuw– ID-bewijs konden beschikken, is de minister van BZK-akkoord gegaan met de mogelijkheid dat Nederlanders in het buitenland hun stem in maart 2021 konden uitbrengen, gebruikmakend van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart die maximaal 1 jaar was verlopen in combinatie met een Verklaring Bezit Nederlanderschap (VBN). Een VBN kan ook worden aangevraagd door Nederlanders die verlies van hun Nederlanderschap willen voorkomen. Zo’n VBN kan sinds kort na de uitbraak van de coronapandemie volledig digitaal worden aangevraagd. Hierdoor hoeven de aanvragers dus niet meer naar de posten te reizen en kunnen aanvragen ook doorgang vinden indien bijvoorbeeld een lockdown van kracht is.

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van maart 2021 waren er signalen dat sommige Nederlanders in het buitenland misschien niet op tijd over een (nieuw) ID-bewijs konden beschikken. De mogelijkheden voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen werden daarom verruimd.

Door de coronapandemie hebben het afgelopen jaar een aantal consulaire spreekuren helaas geen doorgang kunnen vinden. Bij een consulair spreekuur wordt middels het mobiel vingerafdrukopname apparaat (MVA) op een andere plaats dan waar de ambassade of het consulaat gevestigd is aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten ingenomen. Inmiddels wordt het MVA weer gebruikt op plaatsen waar consulaire spreekuren georganiseerd kunnen en mogen worden, rekening houdend met de lokale coronamaatregelen.

In 2019 begon de paspoortdip omstreeks maart – april. Door de coronapandemie zijn er in het jaar 2020 wereldwijd aanzienlijk minder aanvragen voor reisdocumenten ingediend dan waarop (zonder corona) was gerekend. In 2020 zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken ongeveer 33.000 aanvragen voor reisdocumenten behandeld ten opzichte van ongeveer 69.000 in het jaar 2019. Deels is dit verklaarbaar vanwege de zogenaamde paspoortdip. Een ander deel werd veroorzaakt doordat klanten door lokale coronareisbeperkingen en tijdelijke sluiting van posten niet altijd de mogelijkheid hadden om een nieuw reisdocument aan te vragen. Deze uitgestelde vraag noemen we de virtuele voorraad. Op basis van informatie van de posten en historische informatie is een schatting gemaakt van deze virtuele voorraad. Er heeft inmiddels een inhaalslag plaatsgevonden waardoor het aantal aanvragen per week in 2021 hoger is dan we (normaal gesproken, zonder corona) zouden hebben verwacht. Op dit moment kan de inname van reguliere aanvragen voor een paspoort of een identiteitskaart op sommige plekken nog enigszins beperkt worden door lokale coronamaatregelen die bijvoorbeeld het reizen naar een post bemoeilijken.

Nooddocumenten

De afgifte van noodreisdocumenten is nooit stilgelegd waardoor Nederlanders in geval van nood of hoge urgentie altijd het land van verblijf konden verlaten. Ook Nederlanders die nog een andere nationaliteit hebben (bipatride) en afhankelijk zijn van het tijdig vernieuwen van hun reisdocument voor het behoud van hun Nederlanderschap, konden met de verstrekking van een LP het verlies van het Nederlanderschap voorkomen. Tevens werd het mogelijk gemaakt om digitaal een Verklaring Bezit Nederlanderschap aan te vragen, waarmee verlies van het Nederlanderschap eveneens voorkomen kan worden.

Terugblik introductie Nederlandse identiteitskaart met inlogfunctie

Per 1 januari jl. is een vernieuwde Nederlandse identiteitskaart (e-NIK) geïntroduceerd. Deze vernieuwde identiteitskaart bevat een chip met een inlogfunctie, waarmee burgers via DigiD op hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen inloggen bij de Nederlandse overheid, de zorg of pensioenfonds. Het inloggen met deze identiteitskaart geeft extra zekerheid en zorgt voor maximale bescherming van persoonsgegevens. Om dit te waarborgen is het aanvraag- en uitgifteproces van de Nederlandse identiteitskaart aangepast. Naast het in persoon uitreiken van een Nederlandse identiteitskaart op een aanvraaglocatie, kon de NIK voorheen via aangetekende post verzonden worden. Het verzenden van een Nederlandse identiteitskaart verloopt nu via koeriersdiensten die aan de deur de identiteit controleren en de post overhandigen aan de geadresseerde. Zoals het voorheen niet in elk land mogelijk was om via aangetekende post te verzenden, geldt ook voor het verzenden met een koeriersdienst dat dit niet overal mogelijk is. In die landen dient men de identiteitskaart in persoon op te halen bij de aanvraaglocatie.

Vingerafdrukken op de NIK en het vervallen van de alternatieve verschijningsplicht

Op 2 augustus 2021 is het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Deze nieuw vormgegeven kaart bevat een EU-vlag met de letters NL, een nieuw kinegram, twee vingerafdrukken van de kaarthouder en het BSN in een QR-code op de achterzijde van de kaart. Deze wijziging is ter uitvoering van de EU-verordening biometrie op identiteitskaarten en heeft als doel om zo identiteitskaarten binnen de Europese Unie te laten voldoen aan een aantal minimale veiligheidseisen. Deze aanpassingen betekenen een toename in handelingen bij de uitgevende instanties, namelijk het afnemen van twee vingerafdrukken. De vingerafdrukken mogen uitsluitend worden gebruikt om te verifiëren of een persoon bij het document hoort en als controle van de authenticiteit van het document. Het aanvragen van de nieuwe NIK heeft zodoende enkele gevolgen voor de Nederlander in zowel het binnenland als het buitenland.

Gedurende het aanvraagproces voor de nieuwe NIK moet minimaal eenmaal persoonlijk contact zijn tussen de aanvrager en voor het innemen van een aanvraag gemachtigd personeel. Deze verschijningsplicht dient ter identificatie en het afnemen van vingerafdrukken, zoals ook voor een paspoort gebeurt. Hiermee vervalt de alternatieve verschijningsplicht welke voorheen in specifieke gevallen toegepast kon worden bij het aanvragen van een NIK. Middels de alternatieve verschijningsplicht konden derden, zoals een arts, notaris of een lokale autoriteit, een verklaring aan de aanvrager afgeven, waarmee op alternatieve wijze en op afstand de identiteit van de aanvrager vastgesteld kon worden. Personen die wegens ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden niet in persoon op de ambassade of consulaat-generaal kunnen verschijnen, kunnen nu een aanvraag indienen tijdens een consulair spreekuur of verzoeken om een huisbezoek. Middels een mobiel vingerafdrukopname-apparaat (MVA) worden dan de vingerafdrukken op locatie afgenomen.

Met het aanbieden van mogelijkheden om op een andere locatie dan een EDV, een ambassade of consulaat-generaal een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart in te dienen, zijn kosten gemoeid. Daarom wordt er een toeslag van €22,70 geheven voor deze dienstverlening. Door het introduceren van een toeslag kan het ministerie van Buitenlandse Zaken de consulaire spreekuren beter, doelgerichter en breder organiseren en een huisbezoek in geval van zwaarwegende redenen mogelijk maken.

Stand van zaken modernisering/digitalisering

Het kabinet zet zich in om de dienstverlening op het gebied van reis- en identiteitsdocumenten aan Nederlanders in het buitenland voortdurend te verbeteren, door deze dichterbij de klant te brengen en zoveel mogelijk te digitaliseren. Randvoorwaarden hierbij zijn veiligheid en betrouwbaarheid. Hieronder zijn de stappen weergegeven die het ministerie van Buitenlandse Zaken het afgelopen jaar heeft gezet op het vlak van digitalisering van het aanvraagproces en het uitbreiden van de samenwerking met externe dienstverleners (EDV’s). Ook voert het ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderzoeken uit naar (mogelijke) innovaties voor het verbeteren van de dienstverlening van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. De Kamer is per brief7 geïnformeerd over de vorderingen en concrete stappen die naar aanleiding van deze onderzoeken worden gezet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan een maximale digitalisering van aanvragen van reis- en identiteitsdocumenten. Hoewel een volledig digitaal aanvraagproces, zonder verschijning in persoon, op dit moment gezien de Europese wetgeving, betrouwbaarheid en veiligheid van de beschikbare techniek niet aan de orde is, zorgt de digitalisering van aanvragen nu reeds voor een betere dienstverlening aan de klant. Het is de bedoeling dat Nederlanders vanuit huis hun paspoortaanvraagformulier kunnen invullen, digitaal aanleveren met de gevraagde documenten en online kunnen betalen. De invoering van het digitaal aanvraagproces gaat gefaseerd. Het online aanvraagformulier is inmiddels ontwikkeld en de afgelopen periode getest bij de ambassade in Bern. Op basis van deze ervaringen is een volgende versie van het online aanvraagformulier ontwikkeld, dat beschikbaar is voor de ambassades in Bern, Tel Aviv en Buenos Aires. De inzet is om na het opdoen van bredere ervaringen op deze locaties over te gaan op wereldwijde uitrol van het online aanvraagformulier in het laatste kwartaal van 2021. Vervolgens zal het ministerie toewerken naar de mogelijkheid als klant dit aanvraagformulier ook digitaal te kunnen aanleveren.

Het online paspoortaanvraagformulier is in ontwikkeling en reeds beschikbaar voor de ambassades Bern, Tel Aviv en Buenos Aires.

Inzet externe dienstverleners (EDV’s)

Naast digitalisering van het aanvraagproces, zet het ministerie van Buitenlandse Zaken zich in om Nederlanders in het buitenland dichter bij huis te helpen. Nederlanders in het buitenland kunnen hun paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de consulaire afdeling van een ambassade of consulaat[1]generaal, of bij een aangewezen gemeente in Nederland, zoals een grensgemeente of bij de Schipholbalie van de gemeente Haarlemmermeer. Sinds mei 2021 is het voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk mogelijk om bij een externe dienstverlener in Birmingham een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart in te dienen. In Q4 2021 wordt de EDV in Birmingham geëvalueerd voor wat betreft het paspoortproces. Daarnaast zal het ministerie van Buitenlandse Zaken bezien welke volgende locaties mogelijk zijn om deze dienstverlening verder uit te breiden vanaf 2022, waarbij met name gekeken zal worden naar locaties in landen waar sprake is van grote reisafstanden en een omvangrijke Nederlandse gemeenschap. De ervaring van de locatie Birmingham, waar relatief veel bewerkelijke en complexe paspoortaanvragen worden ingediend, zal worden meegewogen bij de keuze van nieuwe locaties waar het ministerie van Buitenlandse zaken deze dienstverlening verder zal uitrollen.

Registratie Niet-ingezetenen (RNI)

Samen met het ministerie van BZK en de uitvoeringsorganisatie RvIG werkt het ministerie van Buitenlandse Zaken de aansluiting als Aangewezen Bestuursorgaan (ABO) verder uit. Dit met als doel dat vanaf begin 2022 de in het buitenland wonende Nederlandse burgers kunnen worden ingeschreven of wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) zodra men een reisdocument aanvraagt. Het RNI is onderdeel van de Basis Registratie Personen (BRP). Deze ontwikkeling heeft diverse voordelen voor de Nederlandse burger in het buitenland. Bij een herhaalaanvraag voor een reisdocument zal het minder vaak nodig zijn om eerder afgegeven ondersteunende documenten opnieuw te overleggen. Voor nog niet in de RNI ingeschreven Nederlanders geldt dat ze zich niet meer hoeven te melden bij een van de RNI[1]gemeenten in Nederland om bijvoorbeeld een BSN te verkrijgen, maar dat dit in het buitenland mogelijk wordt. Doordat de burger is ingeschreven in de BRP is tevens een DigiD aanvraag mogelijk. Met een DigiD code, een BSN[1]nummer en actuele gegevens die zijn opgenomen in de BRP wordt het voor deze doelgroep eenvoudiger om digitale overheidsdiensten af te nemen. Daarnaast zal in 2022 een onderzoek worden uitbesteed om beter in kaart te brengen waar Nederlanders in het buitenland zich bevinden en welke ondersteuning zij van de overheid verwachten.

Nederlanders in het buitenland kunnen een paspoort- of identiteitskaartaanvraag ook indienen bij de locatie van een externe dienstverlener in Edinburgh, Londen, Chicago, Edmonton, Perth, en sinds mei 2021 ook in Birmingham.

4.3 Legalisatie, aktes en verklaringen

Consulaire verklaringen Nederlanders in het buitenland kunnen om verschillende redenen een consulaire verklaring nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het vernieuwen van een rijbewijs of op verzoek van een Nederlandse instantie of lokale autoriteiten in het buitenland. Met uitzondering van een verklaring van in leven zijn, waarvoor nog steeds een verschijningsplicht geldt, kunnen deze verklaringen zoals een verklaring van woonplaats, een verklaring van Nederlanderschap, een verklaring omtrent de burgerlijke staat of huwelijksbevoegdheid digitaal worden aangevraagd en sinds 2020 online worden betaald. Ook kunnen zogeheten visum-ondersteuningsbrieven worden aangevraagd waarmee in het buitenland verblijvende Nederlanders een visum of verblijfsvergunning kunnen aanvragen en zo hun verblijf aldaar kunnen verlengen. Grote pensioenorganisaties zoals SVB en ABP doen onderzoek naar de mogelijkheid om op afstand vast te stellen of hun cliënten nog in leven zijn waarmee op termijn de noodzaak van een verklaring van in leven zijn grotendeels zou komen te vervallen. Akten van de burgerlijke stand In twaalf landen hebben de Nederlandse ambassades nog een beperkte burgerlijke stand bevoegdheid en kunnen Nederlanders terecht voor het opmaken van geboorte- en overlijdensaktes. Ambassades en consulaten die nu geen burgerlijke standsbevoegdheid meer hebben, maar dat vóór 1 januari 2012 op grond van het Consulair Besluit van 1981 wel hadden, hebben nog wel de bevoegdheid kantmeldingen te plaatsen en uittreksels of afschriften te verstrekken van de bij die posten berustende aktes van de burgerlijke stand.

Legalisatie

Legalisatie is het geschikt maken van een document voor gebruik in een ander land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseert zowel Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland als buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland. In 2016 is het ministerie van Buitenlandse Zaken begonnen met het afbouwen van legalisatie van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland en heeft in ongeveer 40 landen legalisatie reeds stopgezet. Het voornemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken is om, in overleg met ketenpartners, ook in de resterende 28 landen legalisatie af te bouwen. Momenteel is het ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek met de ketenpartners hoe een goed alternatief opgezet kan worden voor legalisatie door het ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij de authenticiteit van buitenlandse documenten gecontroleerd blijft worden. Legalisatie bevestigt alleen de authenticiteit van een buitenlands document en geeft geen oordeel of de inhoud van het document ook juist is.

4.4 Nederlandse nationaliteit

Optieprocedure

Nederlandse nationaliteit Personen die voor 1 januari 1985 geboren zijn uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader, of van wie dit voor een van de ouders het geval is, kunnen onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit verkrijgen middels een optieverklaring. Op jaarbasis worden op de posten circa 700 optie-aanvragen ingenomen. Dit betekent dat een aanvrager een verklaring aflegt over zijn/haar Nederlandse afkomst. Daarvoor dient met verschillende documenten bewijs te worden geleverd, afhankelijk van iemands situatie. Na advies te hebben ingewonnen bij de IND, bevestigt de CSO in Den Haag deze verklaring. Daarna reikt de ambassade of het consulaat de bevestiging uit tijdens een ceremonie. Hierna is de aanvrager Nederlander. Momenteel wordt gewerkt aan een wettelijke optieregeling voor personen die na de inwerkingtreding van het Europese Verdrag van Maastricht het Nederlanderschap van rechtswege hebben verloren en daardoor tevens het EU-onderdaan schap zijn kwijtgeraakt.

Sinds 2020 kunnen verklaringen zoals een verklaring van woonplaats, een verklaring van Nederlanderschap, een verklaring omtrent de burgerlijke staat of huwelijksbevoegdheid zowel digitaal worden aangevraagd als ook online worden betaald.

Het inburgeringsexamen voor naturalisatie

Wie via naturalisatie Nederlander wil worden, moet onder andere zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat de verzoeker voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal en samenleving. Om dat aan te tonen moet een inburgeringsexamen worden behaald. Het inburgeringsdiploma is één van de voorwaarden voor het indienen van een naturalisatieverzoek. Het inburgeringsexamen voor naturalisatie kan zowel worden afgelegd op een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland, als bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Nederland. Voor examens die in het buitenland worden afgelegd, is het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de examenafname. Hiervoor wordt samengewerkt met DUO van het ministerie van OCW. Het ministerie van SZW is beleidsmatig verantwoordelijk. Het uiteindelijke verzoek om naturalisatie wordt beoordeeld door de IND.

Naturalisatie

Wanneer is voldaan aan het inburgeringsvereiste, kan op de Nederlandse ambassade of consulaat een naturalisatieverzoek worden ingediend. De ambassade of het consulaat bekijkt in dat geval samen met de verzoeker of de persoon aan de voorwaarden voldoet. Zo nodig wordt hulp geboden bij het indienen van het verzoek en bij het aanleveren van ondersteunende documenten. Als de verzoeker voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie, stelt de ambassade of het consulaat een advies op voor de IND en stuurt dat samen met het verzoek om Naturalisatie tot Nederlander naar de IND. De ambassade of het consulaat geeft alleen een advies. De uiteindelijke beslissing bij naturalisatie wordt genomen door de IND.

4.5 DigiD

Voor Nederlanders in het buitenland is het lastig om een DigiD activeringscode te verkrijgen. Zij moeten daarvoor reizen naar een van de 14 balies wereldwijd op ambassades, dan wel naar Aruba, Bonaire, Curaçao en St-Maarten, of naar een van de grensgemeenten in Nederland. Dat is in normale tijden al lastig, maar in coronatijd met vergaande reisbeperkingen des temeer. Hierdoor bleek het bestaande balie-uitgifte proces niet meer toereikend. In mei 2021 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken daarom in samenwerking met Logius een kleinschalige pilot uitgevoerd met het verstrekken van de DigiD activeringscode tijdens een videobelafspraak met het 24/7 Contactcenter, waarbij een online identiteitsverificatie werd gedaan. Dit verliep dermate succesvol en blijkt zo duidelijk in een behoefte te voorzien, dat de pilot in juli is verlengd, ook vanwege de invoering van het Digitale Corona Certificaat. Inmiddels zijn tot eind september ruim 2500 DigiD-activeringscodes via videobellen verstrekt. Het streven is deze dienstverlening begin 2022 structureel te gaan aanbieden voor de Nederlander die woonachtig is in het buitenland en de EER burger die reeds een relatie met de Nederlandse overheid heeft en in het buitenland woont.

4.6 Stemmen in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 wederom een rol gespeeld bij het faciliteren van het stemproces voor Nederlanders in het buitenland. Zo’n 63.000 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben hun stem uitgebracht. Zij konden hun briefstem direct opsturen naar de Gemeente Den Haag, of afleveren bij een Nederlandse vertegenwoordiging waarna deze met de diplomatieke koerier werd opgestuurd naar Nederland. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart jl. werd voor het eerst geen gebruik meer gemaakt van fysieke briefstembureaus op ambassades. Dit vanwege de COVID-19 situatie en gezien het beperkte aantal kiezers dat hier in normale tijden gebruik van maakt. Het Ministerie en het postennetwerk hebben eveneens een actieve rol gespeeld in de communicatie naar de kiezers in het buitenland over het stemproces.

[Box]Bij de DigiD-pilot hebben al ruim 2500 Nederlanders woonachtig in het buitenland, van Rusland tot India en van Zuid-Afrika tot Nicaragua, hun DigiD activeringscode ontvangen tijdens een videobelafspraak met het 24/7 Contactcenter[/Box]

4.7 Project Loket Buitenland

Ondanks de sterk toegenomen drukte in 2020 en 2021 is de verbreding van dienstverlening in het kader van Project Loket Buitenland voortgezet. Iedere paar maanden is er voor mensen die in het buitenland (gaan) wonen, werken of studeren informatie over producten en diensten van de betrokken uitvoeringsorganisaties aan de website toegevoegd en bij het contact center ondergebracht. Over de grenzen van organisaties heen en in samenhang, vanuit het perspectief van de burger en steeds meer op basis van levensgebeurtenissen. Zodat burgers weten wat zij met de overheid moeten regelen of waar zij aanspraak op kunnen maken. Inmiddels is over alle producten en diensten die binnen het bereik van het project vallen informatie beschikbaar. Dat wordt vervolgens, ook na afloop van het project medio 2022, verder doorontwikkeld en uitgebreid aan de hand van kwaliteitsmonitoring en feedback van burgers.

Ook de communicatie is en wordt verder geïntensiveerd. In oktober 2020 werd gestart met berichten via een nieuw Facebookaccount om de doelgroep in het buitenland bekender te maken met de rijksbrede reikwijdte van Nederland Wereldwijd. Recent is daar een Instagramaccount aan toegevoegd. Medio november start een internationale publiekscampagne om de bekendheid van Nederland Wereldwijd als centrale ingang bij de overheid verder te vergroten onder Nederlanders die in het buitenland (gaan) wonen, werken of studeren.

Bron: Rijksoverheid

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This