Selecteer een pagina

Veel Gestelde Vragen

FAQ

Wat is de toegevoegde waarde van de Stichting GOED?

De toegevoegde waarde van de Stichting GOED zal naar onze overtuiging bereikt worden doordat ons ‘model’ in staat zal zijn alle Nederlanders wereldwijd, te bereiken en verbinden, o.a. via de aangesloten partners en bevriende relaties. Op deze manier kunnen knelpunten en problemen met de Nederlandse overheid of instellingen op de meest efficiënte en effectieve manier geïnventariseerd en geprioriteerd worden.

Via onze contacten met instanties en overheid, of door druk op de politiek  uit te oefenen, willen wij zoeken naar verbeteringen cq oplossingen. Door duidelijke communicatie, moet wederzijds begrip verbeterd worden. Hoe omvangrijker onze achterban, hoe professioneler onze ‘backoffice’, hoe groter ons draagvlak en hoe helderder onze boodschap, hoe groter de kans op resultaat.

Wat wil GOED bereiken?

Alle Nederlanders in het Buitenland dienen op z’n minst onder redelijk acceptabele omstandigheden voorzieningen en overheidsdiensten  te kunnen gebruiken, zoals Nederlanders in Nederland. Wij streven naar een meer positieve grondhouding van de Nederlandse overheid jegens de Nederlander in het buitenland. Het gevoel eerder als last dan als lust gezien te worden, moet verdwijnen. Nederlanders in het
buitenland zouden dezelfde voorkeursbehandeling verdienen als de handelsbelangen en de Nederlandse bedrijven in het buitenland. Zij zijn  er trots op Nederlander te zijn en verwachten van onze overheid dat dit gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Men is de ware ambassadeur en het visitekaartje van Nederland.

Wat als je geen Nederlander bent?

Je bent je Nederlandse staatsburgerschap verloren. Op enig moment zal de Stichting GOED zich sterk maken voor het ongewenst
verlies van het Nederlanderschap, mede in het verlengde van onze strijd or behoud van de mogelijkheid van een Dubbele Nationaliteit.

Een algeheel pardon voor een ieder die zijn Nederlandse nationaliteit (onbewust) heeft verloren, vanwege het aannemen van een andere
nationaliteit of het niet op tijd verlengen van het paspoort (of ander nationaliteitsbewijs). In een niet onaanzienlijk aantal gevallen is dit
veroorzaakt door de onverantwoord hoge kosten en verre reisafstanden om een paspoort te vernieuwen.

Je hebt moeite met het Nederlanderschap te verkrijgen. Als dat, vanuit Nederlanderschap bij voorouders of dergelijke gestimuleerde behoefte betreft. Als men een voorouderlijke band kan aantonen met Nederland, zal de overheid er alles aan moeten doen deze band te herstellen via het verlenen van het Nederlanderschap.

Waarom partner worden van Stichting GOED?

Waarom niet? Voor de achterban van de partner – de werkende, studerende, onderzoekende, gepensioneerde of louter liefhebbende in het
buitenland wonende Nederlanders – levert het louter voordeel op en geen enkel nadeel. Er zijn geen financiële verplichtingen vereist en wordt de onderlinge verbinding van en met alle Nederlanders in het buitenland versterkt.

Wat is het verschil tussen Partner en Bevriende Relatie (BR) ?

Partners krijgen in toenemende mate, met voortschrijdend inzicht de beschikking over diverse specifieke voorzieningen. Om te beginnen een interactief communicatie overleg-orgaan waarbinnen we informatie kunnen uitwisselen over de prioriteitstelling van te plegen acties, elkaar op de hoogte houden over onderhande ontwikkelingen of afstemmen over te nemen stappen.

Bevriende Relaties informeren elkaar over en weer over op hande zijnde zaken en resultaten maar er is verder geen bemoeienis met lopende zaken en projecten. Natuurlijk hopen wij dat de resultaten van de Stichting GOED met de tijd overtuigend genoeg zullen zijn dat ook die relaties zich aangetrokken zullen voelen om tot het partnerschap toe te treden.

Wat kost het?

Geen cent. Om het breedst en meest diep mogelijk bereik te krijgen onder alle Nederlanders waar ook ter wereld verspreid, acht de Stichting het noodzakelijk dat er zo min mogelijk drempels zijn. Onze inkomstenbronnen als vermeld op de website zijn:

● Subsidies van overheden en andere instellingen,
● Sponsorschap van Nederlandse (internationale) bedrijven,
● Specifieke bijdragen aan commerciële activiteiten binnen de kernactiviteiten van de Stichting
● Donaties van sympathisanten,
● Project bijdragen
● Onderzoek bijdragen

Wat levert het mij/ons op?

De meest snelle manier en beste kans op het opheffen van obstakels bij Nederlandse overheidsinstanties en instellingen. Snelle toegang tot
ervaringsuitwisseling, verlaging van kosten voor deze en dergelijke zaken en een onbetaalbaar euforisch gevoel van optimale betrokkenheid en onderlinge verbinding wereldwijd.

Wat levert het de Nederlandse overheid op?
 • Beter begrip van de rijkdom en toegevoegde waarde van Nederlanders in het buitenland.
 • Beter inzicht in de wederzijdse rechten en plichten en de effecten van eventueel onvoldoende nakoming daarvan.
 • Bij kunnen dragen aan gevoel van verbinding over de landsgrenzen.
 • Openbaring van een hernieuwd -maar veel minder confronterend- mondiale ‘kolonisatie’ om in het voetspoor van nagestreefde handelsbelangen, ook de Nederlandse vertegenwoordigers van dat streven te kunnen steunen,
 • Meer dan ambassades ooit kunnen kunnen verspreiden, een de wereld-overspannend netwerk ter beschikking te hebben en kritisch volgend feedback te kunnen krijgen,
 • Als men stemmen in het buitenland adequater faciliteert, honderdduizenden stemmen er bij,
 • Verrijking aan het bijdragen van de uitstraling van de Nederlandse cultuur en tradities.

 

Wanneer gaan we resultaten zien?

Vanuit de initiatiefnemer van de Stichting GOED, het NIHB (Nederlanders In Het Buitenland, organisatie en online community) heeft de aldaar aangekaarte paspoort enquête al verbeteringen in de eerder ingezette overheids bezuinigingsdrift aangetoond. Dat blijft GOED monitoren en bewaken. Inmiddels zijn wij gesprekspartners bij meerdere instellingen en overheid. Wij durven te stellen dat resultaten onder bereik zijn. Maar zoals alles in het Haagsche zullen die daadwerkelijk werkelijkheid worden indien men de grenzeloze Nederlander her- en erkent als een gewaardeerd representant, die de bijzondere Nederlandse kwaliteiten wereldwijd verspreid. Pas dan kunnen we beginnen te oogsten!

Wat zijn de prioriteiten in belangenbehartiging en wie bepaalt dat?

Onze prioriteiten staan op de website gepubliceerd. In toenemende mate zal dat voor elk voor zich in dossiervorm met de status van dat moment gebeuren. Uiteindelijk worden die prioriteiten en wijzigingen bij voortschrijdend inzicht, bepaald door het permanent overleg in het besloten online platform van Partner-vertegenwoordigers. Wij blijven natuurlijk ook alert wat er in de diverse gremia en op de diverse fora en media, rondwaart. 

Louter top-down is leuk voor de statistieken maar om vandaag de dag de maatschappij te begrijpen en kunnen blijven volgen, zullen we veel
organischer moeten luisteren naar wat er bottom-up vanuit de maatschappij opborrelt. Natuurlijk zal daarbij het kaf van het koren gescheiden moeten worden en geroeptoeter niet de boventoon mogen gaan voeren. Maar in plaats van dat hiërarchisch te filteren, kun je ook zo doelbewust verbindend blijven inspireren, dat randverschijnselen zich binnen een groep ‘vanzelf’ uitfilteren.

Waarom gaan jullie succesvol zijn?

Elke antwoord zou de indruk wekken dat we inzicht hebben of bezig zijn met wie wat voor ons heeft gedaan. Dat is niet zo. In onze gesprekken als online community met Nederlandse overheden en instellingen eind 2018, hebben wij geconstateerd dat er grote behoefte was 0aan een dusdanige representatie van Nederlanders in het Buitenland, dat daar rekening mee gehouden kon en moest worden. Met die collectieve gedachte in het achterhoofd en niet vanuit enige persoonlijke profilering is de Stichting GOED opgezet als een koepel, een partnerschap, een band van gelijken. Ongeacht wie het grootst, sterkst is of meeste geld of leden heeft. Dat, die bekrachtiging van zoeken én vinden verbinding tot aan de laatste van die anderhalf miljoen landgenoten, dat is onze kracht en maakt succes haalbaar. De tweede reden is dat ons doel oprecht, nobel en legitiem is: Nederlanders over de grenzen qua overheidsbemoeienis en dienstverlening gelijkstellen aan hen binnen de grenzen en respecteren voor de bijzonder waarde die ze leveren aan de uitstraling van Nederland wereldwijd.

 

Wat vindt ‘Nederland’ zelf van de Stichting GOED?

Nauwelijks een maand na onze introductie, zonder enig reclamebudget of welk andere ‘schoenlepel’ dan ook, zijn de reacties meer dan lovend enthousiast. Zelfs van instellingen die weten dat we niet voor de gezelligheid op de koffie zullen komen. Op sommige adressen is snel duidelijk geworden dat juist een instelling die verbinding tussen alle grenzeloze Nederlanders nastreeft, uiteindelijk meer voor- dan nadelen zal opleveren. Zo goed als de Consumentenbond als kritisch volger van producenten door hen serieus genomen wordt, zal GOED door de overheid serieus genomen moeten worden. Zeker als blijkt dat we behalve aantallen ook kwaliteit in de discussie over belangenbehartiging van deze Nederlanders in het geding gaan brengen.

Wie zit er achter de Stichting GOED?

Voortgekomen uit professionalisering van de online community NIHB (Nederlanders In Het Buitenland) wordt de Stichting voorlopig geleid door de initiatiefneemster daarvan Antonietta Sgherzi-penningmeester en als voorzitter Max Nebig en secretaris Henk , zoals verder op deze website staat vermeld. Er zijn verder geen partijen of personen die invloed kunnen uitoefenen behalve een trouwe knoerthard werkende schare van vrijwilligers, die net als het bestuur belangeloos, gratis werken. Zodra een subsidie aanvraag eventueel gehonoreerd wordt zullen er meerdere medewerkers worden aangetrokken worden om een professionele back-office vorm en inhoud te geven en een meer permanente vertegenwoordiging in Den Haag te bemensen.

Hoe democratisch is de Stichting GOED?

Het is geen vereniging met leden die lidmaatschapsgeld betalen en meestemmen over dit of dat. Ook geen Stichting die het louter van donaties moet hebben of de overheid als controlerend/bepalend toezichthouder zou krijgen. Het is een eenvoudige en daardoor efficiënte en effectieve stichting, met heldere, eenduidige, haalbare, collectief vastgestelde doelen die in detail snel aangepast kunnen worden. Er wordt ook niet gestreefd naar maatregelen of andersoortige invloeden, die onze doelgroep ook in negatieve zin zouden kunnen raken.

Stichting GOED is gevrijwaard van nodeloos compliceren door schijn-democratische inspraak, overlegorganen van agenda-tijgers,
oeverloze vergaderingen, periodieke bestuurscrises etc. Echter met een gerichte focus en een luisterend oor, ervoor zorgen dat de
beoogde resultaten behaald gaan worden. Gewoon; beter, sneller en goedkoper! We zijn en blijven Nederlanders!

Eenvoud is kenmerk van het ware: Nederlanders in het buitenland voelen zich te veel te vaak te zwaar benadeeld door haar overheid en willen dat dat diametraal veranderd! Daar heb je geen eindeloos bestuurlijke consensus over nodig, dat vraagt daadkracht. Bij voorkeur zonder status spierballen en hiërarchisch testosteron.

Werkt de Stichting GOED ook voor iedereen dus ook individuele gevallen?

De Stichting richt zich op belangenbehartiging van haar partners, verzoeken van derden zullen doorverwezen worden naar de partners op de website. De reden daarvoor is meervoudig.

 1. Als de Stichting individuele aanvragen zou honoreren zou dat de functie van de partners kunnen uithollen,
 2. Voor belangenbehartiging van individuen is zeer veel expertise en tijd nodig,
 3. Individuele vragen kunnen in aanzienlijke mate ook te maken hebben met lokale omstandigheden, welke de behandeling nog complexer maken. 

Om humanitaire reden hebben we wel in de begroting een post opgenomen voor individuele hulp aan Nederlanders in het buitenland die overal tussen wal en schip dreigen te vallen of nergens een voorschot kunnen krijgen om een dringend probleem voorlopig op te lossen. Eventuele oplossing daarvan zal i.o.m. een desbetreffend of meest in aanmerking komende partner geprobeerd worden op te lossen, maar op termijn zal beoordeeld moeten worden of het beter zal zijn daarvoor een aparte groep vrijwilligers te installeren. Evident zal voorkomen moeten worden dat een dergelijk initiatief ten koste gaat van eigen verantwoordelijkheden, zoals het afsluiten van adequate verzekeringen, het voorkomen van te grote risico’s of andere onverantwoorde beslissingen.

Wat is het verschil tussen GOED en SNBN

Naar aanleiding van enige verwarring die is ontstaan na aankondiging van het oprichten van een tweede belangenorganisatie naast die van de begin van dit jaar opgerichte Stichting Goed het volgende;

Eelco Keij zet zich al jaren in voor de Nederlander in het Buitenland, o.a. met de campagne ‘Eens Nederlander, Altijd Nederlander’ en ‘Stemmen vanuit het Buitenland’. Sinds begin 2016 zou er een officiële belangenbehartiging door Eelco Keij opgezet worden. Daarnaast heeft hij zich verkiesbaar gesteld voor D66 en het NIHB heeft hem daarbij veel steun gegeven.

Ondertussen groeide het NIHB zelf als organisatie en als belangenbehartiger, het was duidelijk dat het moment nu echt was aangebroken om een officiële organisatie op te richten. We hebben de daad bij het woord gevoegd en binnen een half jaar een concept bedacht waarbij verbinden en samenwerken centraal staan. Het gevolg is Stichting GOED. Door de sterke politieke connectie van Eelco Keij met D66 en het verschil van aanpak en visie, is er besloten voorlopig alleen van start te gaan.

Tijdens een overleg met Eelco Keij en Twan Laan in november 2018, is afgesproken elkaar te informeren en op de hoogte te houden. Na de oprichting van Stichting GOED, is Eelco Keij (Stichting NBN) als eerste uitgenodigd om partner te worden van onze koepelorganisatie.

Hoewel onze doelstelling en prioriteiten dichtbij elkaar liggen, zijn er ook verschillen tussen de twee Stichtingen;

 • St. GOED is geheel politiek neutraal, bestuursleden zijn niet lid van een politieke partij,
 • St. GOED is een koepelorganisatie; waar partners nauw betrokken kunnen zijn bij projecten,
 • St. GOED is met met slechts drie bestuursleden begonnen en zal dit langzaam uitbreiden.
 • St. GOED legt meer de nadruk op het realiseren van een goede (maar kritische) band met de diverse instanties en overheid en minder op de politieke partijen. Hoewel contacten binnen de politiek wel gelegd worden.
 • St. GOED is een bottom-up organisatie, die werkt vanuit de community.

Gezamelijke verklaring

Stichting GOED Grenzeloos Onder Een Dak (www.stichtinggoed.nl) en SNBN, de Stichting Nederlanders buiten Nederland (www.snbn.nl). Oprichters van beide organisaties hebben eind 2018 overlegd over samengaan en samenwerkingsmogelijkheden. Gezien het verschil in werkwijze, structuur en organisatie alsmede het verschil in politieke betrokkenheid van de besturen van beide organisaties is een samengaan op dit moment niet aan de orde. Er is echter wel een gemeenschappelijk belang om de stem van de ruim 1 miljoen Nederlandse staatsburgers in het buitenland te laten horen. De stichtingen hechten er dan ook groot belang aan, regelmatig informatie en ideeën met elkaar uit te wisselen en samen te werken daar waar dat mogelijk en zinvol is.

Wat kan ik op deze website vinden?

De website is sinds januari 2019 in de lucht en er wordt hard achter de schermen gewerkt om, per gekleurde tegel op de startpagina, belangrijke informatie voor Nederlanders in het Buitenland aan te bieden. Ons streven is om achter iedere tegel een groepje experts/vrijwilligers te hebben die de informatie en tegel onderhouden. De website zal al naar gelang de tijd met de Stichting meegroeien en ontwikkelen.

Hoe kan ik helpen?

Alle hulp/steun is welkom. Heb je speciale expertise of ervaring in de IT, op Jurisdich gebied, in de Zorg, Pensioen, Comunicatie , Marketing etc. dan horen wij dat graag. Heb je goede contacten met de pers, in de politiek, met potentiële sponsors, dan kan dat ons ook enorm helpen.  STEUN ONS!

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This