Selecteer een pagina

 

Beste Mark Rutte,

Met deze brief willen wij als Stichting Goed, uw aandacht vragen voor álle Nederlanders. Dus ook voor Nederlanders die volgens de wet dat niet meer zijn. De Rijkswet op het Nederlanderschap is onlogisch en onrechtvaardig. De wetswijziging die nu voorligt is veel te marginaal. Het moet echt anders en moderner. Wij leggen u graag uit waarom.

Global Citizen award

Op 23 september 2019 nam u de Global Citizen Award in ontvangst. Aan het einde van uw toespraak spreekt u over een 9/11 slachtoffer, de Nederlandse Ingeborg Lariby, een 42-jarige wereldburger, die een leven opbouwde voor zichzelf in New York, met vrienden over de hele wereld. In haar overlijdensadvertentie in de New York Times werd ze omschreven als ‘native Nederlander, maar burger van overal’.

U zegt dat dit een gedachte is die ons allemaal zou moeten aanspreken. Want waar we ook vandaan komen, we hebben allemaal baat bij een internationale blik en een open geest.

Wij zijn blij dat u zich bewust bent dat vele Nederlanders, zoals wijlen Ingeborg, wereldwijd wonen en werken. Velen zijn geboren en getogen in Nederland, en op een bepaalde periode in hun leven de wijde wereld ingetrokken, allemaal Global Citizens. Misschien weet u ook dat het gaat om meer dan een miljoen mensen, van jong tot oud. Jonge stellen, gezinnen waarvan de kinderen als wereldburgers opgroeien, studenten, gepensioneerden, ondernemers en expats. Velen die Nederland direct en indirect economisch ondersteunen vanuit het buitenland.

Onze vraag aan u, winnaar van de Global Citizen Award en Minister-president, die aan het demissionair kabinet leidinggeeft;

Waarom doet Nederland zich zo te kort met een achterhaalde en complexe nationaliteitswetgeving die symboliek boven rede stelt, formaliteiten boven mensen, kortzichtigheid boven lange termijn?

Misstand Nederlandse nationaliteitswetgeving

De grootste misstand die hieruit voortkomt is het verbod op het hebben van een tweede nationaliteit. Nederlanders mogen een andere nationaliteit alleen bij beperkte arbitraire uitzonderingen aannemen, zoals wanneer zij (toevallig) gehuwd zijn met een echtgenoot die al de nationaliteit heeft van dat land

Nederlanders verliezen automatisch – en vaak zonder het zelf te beseffen – hun Nederlanderschap wanneer zij een andere nationaliteit aannemen.

Het terugdraaien gaat zeer moeizaam. Voor degenen die niet in Nederland zijn geboren wordt het door de regelgeving praktisch zo goed als onmogelijk gemaakt, omdat zij als vreemdeling moeten verzoeken om toelating.

Even onrechtvaardig is de “unieke uitvinding” van Nederland om zijn eigen burgers na tien jaar automatisch het Nederlanderschap te ontnemen als zij geen geldig paspoort meer hebben. Een categorie die alleen maar gaat groeien omdat overal diplomatieke posten sluiten en het steeds ingewikkelder wordt voor mensen om een reisdocument aan te vragen of te vernieuwen. Regelmatig zijn er ook voorbeelden waar de overheid zelf een paspoort aanvraag incorrect weigert of vertraagd en men zo buiten eigen toedoen alsnog de nationaliteit verliest.

Keiharde lijn

Wat rechtvaardigt deze keiharde lijn die mensen ontredderd, families uiteenscheurt en kinderen uitsluit van hun toekomstmogelijkheden? Welk doel is ermee gediend om Nederlanders die elders in de wereld wonen het recht op terugkeer te ontnemen? Er is geen wetenschappelijk onderzoek te vinden waaruit volgt dat Nederlanders met een extra paspoort op zak, minder loyaal zijn naar de Nederlandse normen en waarden dan wanneer zij dat paspoort kwijtraken. In de EU voert Nederland een achterhoedegevecht. Voor slechts 2% van de Europese bevolking is een tweede nationaliteit een taboe. En dat percentage daalt steeds verder. Hoe is die keiharde opstelling naar landgenoten te rijmen met uw visie op de globalisering, een wereld waarin klassieke en praktische grenzen er steeds minder toe doen? Hoe kunt u Nederlanders toejuichen dat zij de horizon opzoeken, terwijl anderzijds u wetgeving laat passeren die alle banden doorsnijdt zodra zij bewust of onbewust een verbinding aangaan met een ander land?

Nieuw wetgeving

Op dit moment is een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in behandeling; de evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap van rechtswege. Hiermee kan een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan, bewijzen of met het verlies van het Nederlanderschap ten onrechte het Europese Unieburgerschap verloren is gegaan. Om op die manier, onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden, kan men met terugwerkende kracht dan het Nederlanderschap te herkrijgen.

De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft de beperkte reikwijdte van het wetsvoorstel opgemerkt en het advies gegeven om niet alleen te toetsen aan het Unieburgerschap. Immers kan het verlies van het Nederlanderschap ook onevenredige gevolgen hebben voor de normale ontwikkeling van het gezins- en beroepsleven (of anderszins) van de betrokkene m.b.t. Nederland. Het betreft namelijk allemaal Global Citizens, niet enkel diegene met een EU-binding.

Meerdere belangenorganisaties voor Nederlanders in het buitenland, waaronder stichting GOED – Grenzeloos Onder Een Dak, hebben al langer herhaaldelijk campagne gevoerd en hiervoor aandacht gevraagd aan de regering.

Ook heeft de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid duidelijke vragen gesteld waaruit blijkt dat de meeste politici achter modernisering staan en dit wetsvoorstel niet willen beperken tot de Europese Unierechten maar voor elke voormalige Nederlander beschikbaar willen stellen.

Echter Staatssecretaris Ankie Broekers Knol ziet geen ruimte voor modernisering en slaat het advies van de Raad van State, de belangenorganisaties en de commissie volledig in de wind. Dit geeft geen vertrouwen in het politiek proces. Misschien is het dan ook aan u als Minister-president om hier richting aan te geven.

Denk met de Nederlanders mee

Daarom willen wij u via deze weg vragen om met een open geest naar dit wetsvoorstel te kijken, uit te gaan van feiten uit de onderzoeken, en te onderkennen wat Nederlanders graag zouden willen zien. Want ook zij die vandaag zich veilig wanen, kunnen morgen andere plannen krijgen, gaan emigreren en daarna hun Nederlanderschap verliezen. Dit gaat dus iedereen aan.

Daarom:
  • Vergroot de keuzevrijheid van Nederlandse wereldburgers door het toestaan van dubbele nationaliteit; met geen keuzeplicht of verlies voor latere generaties. Iets waar al decennialang over wordt gedebatteerd, maar wat nog steeds wordt tegengehouden.
  • Daarnaast zouden voormalig-Nederlanders via een eenvoudige procedure met terugwerkende kracht hun Nederlanderschap moeten kunnen herkrijgen. De huidige optieprocedure is praktisch gezien voor velen geen eenvoudige manier, zoals wel wordt beweerd door de overheid. Door een kleine aanpassing van RWN Art 6 kan dit opgelost worden en zou dan ook in lijn zijn met de uitspraak van de Raad van State en Europese Hof van Justitie.
  • En als er slechts een evenredigheidstoets moet komen, toets niet alleen aan het verlies van het Europese unieburgerschap, maar toets aan het verlies van Nederlanderschap.

Wat staat u daadwerkelijk nog in de weg om de wet redelijker en moderner te maken? Kunt u hier als Minister-president zelf ook richting aan geven?
Vele voormalig Nederlanders en Nederlanders in het buitenland, horen graag wat hierop uw antwoord is.

Met Nederlandse groet vanuit een veranderende wereld,

Antonietta Sgherzi
Voorzitter Stichting GOED
Belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland

Mede ondertekend door;
Kris von Habsburg
Specialist Nederlandse nationaliteitswetgeving (jurist),
Habsburg Legal Services en Nederlanders in den Vreemde

mr. Julien Luscuere, Julien Luscuere Advocatuur B.V.
mr. A.G. Kleijweg, Advocatenkantoor Kleijweg
mr. Arend van Rosmalen, Mynta Law

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This