Selecteer een pagina

Resultaten van ons nationaliteitsonderzoek

Wil je weten wat de Nederlandse emigrant vindt van dubbele nationaliteit, het verlies van het Nederlanderschap en de modernisering van de nationaliteitswet? Ruim 5000 respondenten hebben hier wereldwijd antwoord op gegeven.

De in het regeerakkoord opgenomen modernisering van de nationaliteitswet, stelt dat de eerstvolgende generatie emigranten (en immigranten) moet kiezen voor één nationaliteit. Volgens een uitspraak van directeur-generaal Riezebos (migratiebeleid) is dit om de volgende reden;

Meervoudige nationaliteit wil beperken bij volgende generaties, aangezien dit kan leiden tot conflictueuze rechtssituaties. Rechten en plichten kunnen als gevolg van meervoudig nationaliteit bezit tegenstrijdig geregeld zijn. Een status die generaties lang bestaat uit meer dan één nationaliteit leidt tot onhelderheid in rechten en plichten en is daarom minder gewenst.

Artikel NRC

Discussie over dubbele nationaliteit laait op door Brexit

Rapport

 Lees de resultaten van het onderzoek in ons rapport.

Deze uitspraak verloochent de goedwillende Nederlanders en hun kinderen die, om oprechte redenen, internationaal leven en werken, en voor wie het praktisch en soms noodzakelijk is om naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit te hebben. Veel van de ondervraagden maken zich grote zorgen over het verplichte keuzemoment, voor de eerstvolgende generatie. Blijkbaar staat de deur voor de kinderen van de eerste generatie emigranten niet meer open om bijvoorbeeld te gaan studeren in Nederland of zich te vestigen in het land van hun ouders, grootouders en andere familie.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de verbondenheid met Nederland sterk aanwezig blijft, bij zowel de eerste als eerstvolgende generatie. Een aanzienlijk aantal van de meer dan een miljoen Nederlanders wonende in het buitenland, heeft de behoefte om hun Nederlandse nationaliteit te behouden bij naturalisatie in hun land van verblijf. De positie van de Nederlandse emigrant wordt echter nauwelijks belicht in de modernisering van de nationaliteitswet. Immers, de hoofdzaak van de modernisering is de hoeveelheid mensen in Nederland die twee nationaliteiten bezitten te beperken om integratie te bevorderen.

Bijna 80% van de respondenten vindt dat de huidige wet moet veranderen en dubbele nationaliteit moet worden toegestaan. Dit staat in schril contrast met de mening die in Nederland heerst over dubbele nationaliteit. Redenen een andere nationaliteit aan te nemen voor de Nederlandse emigrant hebben vaak te maken met zekerheid en veiligheid in het woonland, maar ook acceptatie, een buitenlandse partner en praktische redenen zoals bijvoorbeeld een huis kunnen kopen of betere kansen op de arbeidsmarkt.

Het behoud van het Nederlanderschap is zeer belangrijk voor de Nederlandse emigrant en scoort zelfs het cijfer 9.3 in het onderzoek. Het is triest te constateren dat de regering zelf zo veel minder waarde hecht aan het behoud van het Nederlandse staatsburgerschap van hun onderdanen. Het verlies van het Nederlanderschap, is voor veel mensen een aangrijpende en stressvolle aangelegenheid. Dit verlies is vaak het gevolg van het aannemen van een andere nationaliteit of doordat men niet op tijd het paspoort heeft vernieuwd, de zogenaamde 10-jarenklok. Woon je buiten de EU (met een dubbele nationaliteit) en ben je te laat met het vernieuwen van je paspoort, dan ben je je Nederlandse nationaliteit kwijt.

Helaas verliezen mensen hierdoor nog steeds hun Nederlanderschap zonder dat ze dit in de gaten hebben of hier een melding van krijgen. In het rapport van de Ombudsman uit 2016 ‘Verlies Nederlanderschap’ wordt de overheid erop aangedrongen de Nederlander hierover beter te informeren. Helaas stelt het onderzoek van Stichting GOED vast dat de overheid hier nog niet in geslaagd is, gezien het slechte beoordelingscijfer. 

Voorstel creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap

 

De Brexit noodwet, staat Nederlanders toe in een bepaalde periode de Britse nationaliteit aan te kunnen nemen, zonder het Nederlanderschap te verliezen. Een duidelijk voorbeeld van een onzekere situatie, waar je als Nederlandse emigrant in kan belanden. Een dubbele nationaliteit kan in dit geval de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk beschermen. Echter deze wet zal alleen van kracht gaan, bij een No Deal Brexit en de aanvraag tot naturalisatie moet binnen 18 maanden, na de Brexit datum, worden ingediend. Let wel, het is slechts een tijdelijke uitzondering en alleen voor Nederlanders die Settled Status hebben.

Het debat hierover in de Tweede kamer vond plaats op 9 oktober 2019

Enkele passages uit het debat geven goed de verdeeldheid aan over dit onderwerp;

 

Mevr. Kuiken (PvdA); er moet orde gecreëerd worden in een chaos, voor de Nederlanders in het VK. Al langere tijd vindt de Partij van de Arbeid dat een dubbele nationaliteit weer de normale norm moet worden. Want je kan ook in Canada wonen of in Australië. Ook die mensen van Nederlandse origine hebben de behoefte om hun band met Nederland te behouden.

Mevr. Leijten (SP); spreekt haar zorgen uit en noemt het profiteren van een crisis. Wij willen welwillend naar het wetsvoorstel kijken omdat het om een noodsituatie gaat, om een beperkte groep en om een tijdelijke situatie. Maar als de agenda hier eigenlijk is “maak dit een opstap naar de dubbele nationaliteit”, dan brengt u onze fractie wellicht in problemen, zo zou ik tegen de Partij van de Arbeid willen zeggen.

Mevrouw Özütok (GroenLinks); De fractie van GroenLinks zal deze wet van harte ondersteunen. Een ander punt van zorg is de algemene informatie over de Rijkswet op het Nederlanderschap en de gecompliceerde regels daaromheen. Mijn fractie heeft veel reacties gekregen van buiten de EU woonachtige Nederlanders die door het niet tijdig verlengen van een paspoort stilzwijgend, dus zonder het te weten, het Nederlanderschap hebben verloren. Ook de Ombudsman vroeg hier eerder aandacht voor. Kan de staatssecretaris aangeven welke stappen tot nu toe zijn gezet en welke stappen nog worden gezet? We moeten immers voorkomen dat Nederlanders buiten de EU voor verrassingen komen te staan over hun Nederlanderschap. Ook ben ik benieuwd naar de reactie van de staatssecretaris op de hernieuwde oproep van Nederlanders in het buitenland (zie rapport St. GOED) die gisteren in de NRC stond. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA): Je ziet dat mensen integratieproblemen hebben en dat er fiscale dubbelzinnigheid is. Er is mogelijk zelfs sprake van politieke beïnvloeding van mensen met een dubbele nationaliteit. Het is dus ook niet voor niets dat in het regeerakkoord heel duidelijk is gemaakt dat er een keuzemoment moet komen voor personen met een dubbele nationaliteit, om uiteindelijk te eindigen bij een enkele nationaliteit. Dat is het uitgangspunt, ook van de Rijkswet op het Nederlanderschap: wij willen in Nederland één nationaliteit. Er zijn een paar kleine uitzonderingen, maar de uitgangspositie is: één nationaliteit. Wij als CDA onderschrijven dat uitgangspunt ook echt volledig.

Dat maakt, en dat is de worsteling waar wij mee zitten, dat de initiatiefnemers nu een uitzondering willen creëren voor een kleine groep die nu geworteld is in Groot-Brittannië en daar zelf voor gekozen heeft. Dat is eigenlijk — ik zeg het gewoon even eerlijk — best opportunistisch.

Komen er straks ook 30.000 Somaliërs naar Nederland?
(Somaliërs trokken begin deze eeuw op grote schaal vanuit Nederland naar Engeland. Mede vanwege de brexit komt een deel weer terug naar Nederland).
 

 

Lees hier het volledige verslag

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This