UPDATE 30 juni 2020

De Eerste Kamer heeft voor het wetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit gestemd. Met veel dank aan de Nederlandse tak van belangenorganisatie The3million voor hun tomeloze inzet en doorzettingsvermogen.
Echter, en dit is uiterst belangrijk om te weten, de wet moet ook nog in werking treden en dat gebeurt alleen wanneer de Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol of de Tweede Kamer via een motie oordeelt dat de rechten van Nederlanders in het VK niet voldoende zijn gewaarborgd. Alleen wanneer de wet ook daadwerkelijk wordt geactiveerd, is het voor iedereen die onder deze wet valt pas mogelijk om Brits te worden zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen.
 
Feit is wel als de wet door de Staatssecretaris moet worden goedgekeurd, we nog niet te vroeg kunnen juigen……..
Lees hieronder waarom dit ons zorgen baart en ook het artikel van Nederlanders in den Vreemde hierover.

 

Plenaire vergadering Brexit Noodwet 23 juni 2020

Reden tot juichen is er nog niet helemaal……

Wat is voldoende?

De Eerste Kamer zal 30 juni a.s. gaan stemmen op het wetsvoorstel. Na het volgen van de plenaire vergadering, die op 23 juni plaatsvond, lijkt het erop dat het wetsvoorstel ‘Rijkswet inperking gevolgen Brexit’ hoogstwaarschijnlijk zal worden aangenomen.  De meeste partijen begrijpen de noodzaak van deze wet en willen deze dan ook ondersteunen.

Er heerst echter onduidelijkheid over wanneer de rechten, van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk, niet meer voldoende gewaarborgd zijn en hoe de wet ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Wij juichen dus niet te vroeg.

Dit temeer omdat de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, haar standpunten blijft herhalen;

  • Er is een terugtrekkingsakkoord, die de rechten van meer dan 3 miljoen Unieburgers waarborgt, volgens de criteria van het Unierecht, een rechtstreeks beroep op de rechter in het VK en ook nog eens op het Hof in Luxemburg.
  • De Europese Unie vindt dat de rechten hiermee voldoende gewaarborgd zijn. Anders was dat terugtredingsakkoord op deze wijze niet gesloten.
  • De regering onderschrijft de kritiek van de Raad van State. Het is rechtsongelijkheid als één bepaalde groep Nederlanders definitief een dubbele nationaliteit kan krijgen, terwijl andere dat niet kunnen. Bovendien is de problematiek van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk een problematiek van verblijfsrechtelijke aard.

Deze standpunten worden ook weer herhaald als er om een reactie wordt gevraagd op de brief van de belangenorganisaties, die vinden dat deze rechten juist niet gewaarborgd zijn. De Staatssecretaris is van mening, dat als de Europese Unie vindt dat de rechten voor meer dan 3 miljoen Unieburgers zijn gewaarborgd, wie is Nederland dan om te zeggen dat dat niet zo is? Er wordt echter vergeten dat alle andere EU-landen wel dubbele nationaliteit toestaan, waardoor hun staatsburgers in het VK wel de Britse nationaliteit kunnen aannemen, waardoor zij hun rechten in het VK kunnen waarborgen. Op dit argument wordt verder niet ingegaan. 

Wat gebeurt er nu als de wet is aangenomen?

Zodra de wet wordt aangenomen, dan treedt de wet bij Koninklijk besluit in werking. Hier is veel onduidelijkheid over. Het vraagstuk gaat met name over de inwerkingtreding van de wet.

Wanneer zal die wet in werking treden als de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk niet voldoende gewaarborgd zijn?

Volgens de Staatssecretaris;

Als er een motie komt van de Tweede Kamer om de wet in werking te laten treden, omdat er niet voldoende waarborgen zijn, omdat die waarborgen aangetast zijn, dan is dat een serieus punt. Zij lijkt echter een eigen invulling te geven aan het feit of deze motie wel of niet serieus genoeg zal zijn, wederom referende aan de hierboven vermelde  standpunten. 

Tjebbes arrest en de modernisering van de nationaliteitswet

De vraag werd gesteld waar het wetsvoorstel tot modernisering van het nationaliteitsrecht blijft, want dat is in het regeerakkoord aangekondigd.

Het antwoordt van de Stas. Ankie Broekers-Knol hierop;

Er is in het regeerakkoord afgesproken dat eerste-generatie mensen die zich in Nederland bevinden, twee nationaliteiten kunnen hebben, een dubbele nationaliteit. Maar tegelijkertijd moet dan geregeld worden, in hetzelfde wetsvoorstel, dat de tweede generatie een keus moet maken. Dat betekent dus dat het prima is dat mensen een dubbele nationaliteit hebben, maar dat hun kinderen moeten kiezen welke nationaliteit ze nemen. Het is dus niet zo dat in het regeerakkoord staat: we gaan over op dubbele nationaliteit. Nee, dat tweede stuk hoort daarbij. 

In maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, in het zogenaamde Tjebbesarrest, uitgesproken dat verlies van rechtswege van nationaliteit, indien dat tevens leidt tot verlies van het Unieburgerschap, op zichzelf toelaatbaar is, maar dat er moet worden gekeken naar de Europeesrechtelijke evenredigheidstoets. Dat wordt in ieder individueel geval bepaald. Dan kan dit betekenen dat de verloren nationaliteit met terugwerkende kracht wordt herkregen. Dat is een arrest dat heel belangrijk is. Volgende week hopen wij daarvoor een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in consultatie te kunnen brengen.

Ik moet zeggen dat het arrest-Tjebbes gevolgen heeft voor de maatregelen uit het regeerakkoord, maar eerst vinden wij dat het belangrijk is dat de huidige wet, de Rijkswet op het Nederlanderschap, in overeenstemming wordt gebracht met de jurisprudentie. Dat is de eerste stap. Het is niet zomaar een kwestie van: dit lossen we even snel op. Het is best ingewikkeld en daarom gaat het volgende week in consultatie.

Meer over het Tjebbes Arrest

 

 

Evenredigheidstoets – kan ik mijn Nederlandse nationaliteit terugkrijgen

Op de website van NederlandWereldwijd is nu een tool aanwezig om te checken of je aan de evenredigheidstoets deel kan nemen. De tool zal ook in het Engels beschikbaar komen. Enige waarschuwing is hier wel gepast, de tool is niet betrouwbaar genoeg, voor alle denkbare persoonlijke situaties, hecht daar dus niet al te grote waarde aan. 

Hier kun je er meer over lezen.

 

 

 

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This