Selecteer een pagina

Evenredigheidstoets kan leiden tot willekeurige beslissingen

De evenredigheidstoets voor het herkrijgen van het Nederlanderschap is een complex juridisch concept en kan lastig te toetsen zijn vanwege het gebrek aan specifieke criteria.

Dit kan leiden tot verschillende risico’s en gevolgen:

Risico’s:

Onzekerheid: Het ontbreken van duidelijke criteria maakt het moeilijk voor aanvragers om te voorspellen of ze aan de evenredigheidstoets zullen voldoen. Wat moet men nu precies bewijzen en wat wordt er nu exact getoetst?

Hoe moet een uitspraak zoals onoverkomelijke omstandigheden worden vertaald. Hoe kun je oordelen over wat onvoorziene gevolgen en bijzondere moeilijkheden zijn voor iemand anders. Dit zijn wel de criteria waarmee wordt getoetst!

Dit veroorzaakt onzekerheid bij mensen die hun Nederlanderschap proberen te herkrijgen.

Willekeurige beslissingen: Het ontbreken van specifieke richtlijnen kan leiden tot willekeurige beslissingen bij de beoordeling van herkrijgingsverzoeken. Dit kan tot gevoelens van onrechtvaardigheid leiden.

Vertragingen: Het proces kan vertragingen oplopen doordat aanvragers en beoordelaars moeten onderhandelen over de vraag of een persoon voldoet aan de evenredigheidstoets, wat extra tijd en middelen kan kosten.

Gevolgen:

Weigering van herkrijging: Als een aanvrager niet voldoet aan de evenredigheidstoets, kan het Nederlanderschap niet worden herkregen. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor mensen die hadden gehoopt hun Nederlanderschap te herstellen, zoals beperkingen op hun verblijfsrecht in Nederland en de EU.

Rechtszaken: Onenigheid over de evenredigheidstoets leidt meestal tot juridische geschillen en rechtszaken, wat kan resulteren in extra kosten, frustratie en vertragingen.

Aanpassing wetgeving: Aanpassingen aan de evenredigheidstoets zijn nodig om rechtvaardigheid en helderheid te bevorderen. Dit kan leiden tot wijzigingen in de wetgeving of beleidsrichtlijnen.

Het is belangrijk dat de overheid en wetgevers in Nederland streven naar heldere en eerlijke criteria voor de evenredigheidstoets om rechtszekerheid te bieden aan aanvragers en om ervoor te zorgen dat beslissingen consistent en rechtvaardig worden genomen. Duidelijke richtlijnen kunnen de transparantie vergroten en de behoefte aan juridische geschillen verminderen. Als je persoonlijk met deze kwestie te maken hebt, is het verstandig om juridisch advies in te winnen om je rechten en opties volledig te begrijpen.

Met de evenredigheidstoets moet op dit moment zonder meer bewezen worden;

Dat het verlies van rechtswege van de Nederlandse nationaliteit het gevolg heeft dat het Unieburgerschap serieuze en onvoorziene gevolgen voor betrokkenen heeft, namelijk beperkingen in de uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten. En dat dit kan leiden tot bijzondere moeilijkheden en/of onoverkomelijke omstandigheden om zich naar een andere lidstaat in de EU te begeven om daadwerkelijk en regelmatige banden met gezinsleden te onderhouden of daar beroepsactiviteiten te verrichten of de noodzakelijke stappen te ondernemen om er dergelijke activiteiten te verrichten.

Het toetsingsmoment geldt voor de periode 6 maanden voor of na het verlies van het Nederlanderschap.

Let op! Het bewijzen van een band met Nederland heeft met deze toets niets te maken!

Conclusie

Een concrete toetsing kan niet plaatsvinden als bewijzen op allerlei manieren geïnterpreteerd kunnen worden door de IND, Buitenlandse Zaken en de rechterlijke macht.

Hierdoor herkrijgt het overgrote deel van de oud-Nederlanders het Nederlanderschap niet.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This