Selecteer een pagina

Jaaroverzicht 2019

 

Op 15 januari 2019 werd, na maanden voorbereidend werk, de Stichting GOED, Grenzeloos Onder Eén Dak, opgericht met als doel op te komen voor de belangen van de talrijke Nederlanders die in het buitenland wonen. Een groep van circa 1,3 miljoen medeburgers waar vaak door de overheid aan voorbij wordt gegaan.
Ten behoeve van een snelle besluitvorming kozen we voor een klein maar enthousiast bestuur, geassisteerd door een aantal gemotiveerde vrijwilligers.
Het doel van de stichting is Nederlanders over de landsgrenzen met elkaar te verbinden middels een koepelorganisatie voor de vele onofficiële en informele Nederlandse clubs, communities alsmede verenigingen en stichtingen voor Nederlanders in het buitenland.
Ondanks regelmatig contact van de Stichting GOED met de Nederlandse politiek is één van de doelstellingen strikt politiek neutraal te zijn en blijven.

 • Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht
 • Vormgeving Stichting GOED
 • Partners en Bevriende Relaties
 • De balans
 • Wat we gaan doen in 2020
 • Projecten
 • De emigratiebeurs
 • Een GOED 2020

 

Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht?

 

Januari – februari – maart

 • In februari is de Emigratiebeurs bezocht en zijn er waardevolle contacten gelegd met verschillende organisaties.
 • In diezelfde maand hebben twee bestuursleden een bezoek gebracht aan de Consulaire Afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Besproken werden o.a. de resultaten van de Internetconsultatie en het in oprichting zijnde Loket Buitenland.
 • In deze periode zijn er ook ontmoetingen geweest met D66 (Sjoerd Sjoerdsma) en PvdA (Attje Kuiken) waarin dubbele nationaliteit en verlies Nederlanderschap is besproken.
 • In maart is de DigiD enquête gelanceerd.

April – mei –  juni

 • Op uitnodiging van Martijn van Helvert (CDA-Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken) werd wederom de Tweede Kamer bezocht. Tijdens dit gesprek werd vooral het ‘onbewust’ verlies van het Nederlanderschap besproken.
 • Ontmoeting vond plaats met een van de bestuursleden van de FANF (De Fédération des Associations Néerlandaises en France) en een woordvoerder van het NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland). Respectievelijk partner en bevriende relatie van GOED.
 • Na afronding van de DigiD enquête zijn de resultaten bekend gemaakt. Hierop volgden de perspublicaties van; Financieel Dagblad, Max Vandaag en een BNR Nieuws Radio interview. Het rapport is vervolgens verstuurd naar DigiD, Logius, UWV en toenmalige Staatssecretaris Knops. Ook is er een officiële klacht ingediend bij de ombudsman.
 • Naar aanleiding van de enquête hebben de bestuurders van GOED in Den Haag met de woordvoerders van Logius (DigiD) en UWV om de tafel gezeten en is er contact gelegd met de RvIG. Mede dankzij het artikel in het Financieel Dagblad en de uitslagen van de DigiD enquête zijn er Kamervragen gesteld.
 • Deelname van St. GOED aan klankbordmeeting met verschillende overheidsinstanties en andere belangenorganisaties. Onderwerp: ‘Het Loket Buitenland’ in oprichting (door Min. van Buitenlandse Zaken), dat toegang zal geven tot alle dienstverlening van de Nederlandse overheid voor Nederlanders in het buitenland (en niet-Nederlanders in het buitenland die een relatie met de Nederlandse overheid hebben).

Juli – augustus

 • Begin juli was de start van een wereldwijd nationaliteitsonderzoek; hoe denken Nederlanders in het buitenland over dubbele nationaliteit, de modernisering van de nationaliteitswet en verlies van het Nederlanderschap. Zie artikel Max Vandaag.
 • Verdere gesprekken en constateringen omtrent de DigiD problematiek vonden plaats.
 • Na een geplaatste oproep is er veel feedback ontvangen over het ‘Bewijs van in leven zijn’ of ook wel ‘Attestation de Vita’ (AdV). Deze feedback wordt begin dit jaar middels een rapport aangeboden aan de SVB.
 • DigiD en Logius hebben bevestigd een oplossing te zoeken voor het DigiD app-probleem met paspoorten die niet als ID-verificatie gebruikt kunnen worden.

September – oktober – november – december

 • Overstromingen Spanje – Het reisadvies werd op aanraden van de Stichting GOED aangepast en er is vervolgens goed en regelmatig contact geweest met de nieuwe ambassadeur in Spanje.
 • De tussentijdse uitslag van het nationaliteits-onderzoek is bekend gemaakt, maar liefst 5000+ respondenten wereldwijd deden mee aan het onderzoek. Hieruit voortvloeiend werd in het NRC een artikel gewijd, waar ook tijdens het Brexit Noodwet debat aan gerefereerd werd.
 • Zowel St. GOED als partnerorganisatie NIHB volgde het Brexit noodwet debat op de voet en hebben hierover bericht. Tevens vonden er met de bestuurder van Stichting GOED, die in het Verenigd Koninkrijk woont, een aantal radio-interviews plaats over Brexit.
 • Bezoek aan Solvit bij Economische Zaken en een bezoek aan Buitenlandse Zaken (Consulaire afdeling). Deelname aan gebruikerstest van het ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie, ter verbetering van de website www.nederlandwereldwijd.nl.
 • Veel feedback werd ontvangen op ons Waldo Team (digitaal levensbewijspilot) bericht.
 • In december is er een bezoek gebracht aan Simon Smith, de ambassadeur in Londen en de consulaire afdeling aldaar. We hebben onze zorgen uitgesproken over verschillende Brexit aspecten. Zo moet de informatievoorziening verbeteren omtrent de nationaliteitswetgeving, met name wat betreft het verlies Nederlanderschap. Aangezien het VK straks geen EU-land meer is, zal de 10-jaren klok gaan gelden.

Vormgeving Stichting GOED

We hebben sinds de oprichting veel tijd gestoken in de ontwikkeling en vormgeving van de organisatie. Met bestuurders, vrijwilligers en een achterban die zich wereldwijd bevinden, is een van de grootse uitdagingen de communicatie geweest. Daarnaast is er regelmatig gewerkt aan de inhoud van de website en het opstellen en verbeteren van procedures. We zijn op de goede weg, maar het gaat niet over een nacht ijs.
Toch hebben we al een goed team vrijwilligers, verspreid over de wereld en de GOED Landencoördinatoren (GLC) breiden zich langzaam maar zeker uit. Zij zijn o.a. actief in het contact leggen met de ambassade (ambassadeurs of HC’s) en de Nederlandse verenigingen en organisaties in hun woonland. De GLC’s hebben al in verschillende landen een GOED contact gelegd met de ambassadeurs.

Partners en Bevriende Relaties

In de loop van het jaar 2019 hebben verschillende Nederlandse verenigingen, stichtingen, communities en organisaties zich aangemeld als partner of bevriende relatie. Ons motto is immers samenwerken en Nederlanders woonachtig in het buitenland zo veel mogelijk verbinden, zodat we niet meer over het hoofd worden gezien in beleidsbebesluiten. Voor een volledige lijst van partners en bevriende relaties, klik hier.

De balans

Wij danken de donateurs en sponsors (NIHB en JoHo) die ons het afgelopen jaar gesteund hebben. De balans opmakend hebben we met deze steun net onze kosten kunnen dekken. De bezoeken aan Nederland (vluchten, autohuur, parkeergeld of OV en andere kosten die zijn gemaakt tijdens deze bezoeken) zijn tot nu toe uit privémiddelen betaald.

 

Wat we gaan doen in 2020!

 • We gaan verder met het uitbreiden van ons netwerk; nieuwe partners, meer bevriende relaties en verder contact leggen met (semi) overheidsinstanties. Het is voor de stichting essentieel een goede maar kritische band te onderhouden met de overheid en instanties die diensten en services leveren aan NIHB’ers.
 • Actieve uitbreiding van de GLC’s en uitbreiding van het bestuur.
 • Een beter en frequenter contact met onze partners en bevriende relaties.
 • Het opzetten van verschillende kennisbanken. Een voorproefje is de Kennisbank Nationaliteit waarvan pagina’s 1 t/m 9 zijn samengesteld door nationaliteits experts Kris von Habsburg en Paul Munsell.
 • We gaan ons nieuwe Youtube kanaal verder uitbreiden met informatieve korte video’s. 

Projecten

 1. Digid – we blijven in contact met DigiD/Logius/UWV en volgen de ontwikkelingen inzake de DigiD app en tweestapsverificatie. Ook de ombudsman zal de ontwikkelingen volgen en in contact blijven met zowel de stichting GOED als DigiD, UWV en Logius.
 2. Bewijs van in leven zijn – we stellen de SVB en het Waldo Team op de hoogte van de ontvangen feedback en volgen het op.
 3. DigiBeter – er voor pleiten dat Nederlanders in het buitenland op de Digitale Agenda worden gezet.
 4. Nationaliteit – het onderzoek staat nog steeds open, we zullen blijven lobbyen wat betreft het verlies Nederlanderschap, dubbele nationaliteit en de modernisering van de nationaliteitswet. De informatievoorziening die te wensen overlaat. echter volgens staatssecretaris Ankie Broeker-Knol prima in orde is, moet verbeteren. We zullen zelf via korte filmpjes een informatiecampagne starten omtrent de nationaliteitswet.
 5. Remigratie – we gaan de problemen waar remigranten tegen aanlopen onder de aandacht brengen en tegelijkertijd naar oplossingen zoeken.
 6. Loonheffingskorting – een onderwerp wat iedere keer weer terugkomt en waar mensen hun zorg en boosheid over uitspreken. Hier zal extra aandacht aan besteed worden en we bekijken de mogelijkheid of er een werkgroep met ervaringsdeskundige opgestart kan worden.
 7. We blijven Brexit volgen en Nederlanders in het VK informeren over zaken die niet direct in het nieuws verschijnen. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Brexit noodwet staat onder voorbehoud gepland op 21 januari 2020.

Dit zijn de projecten waar we in eerste instantie mee verder gaan, dat sluit uiteraard niet uit dat er geen nieuwe projecten bijkomen. De consulaire dienstverlening staat permanent bij de stichting op de prioriteitenlijst.
Om zo effectief en kwalitatief mogelijk te functioneren zullen we meer energie moeten steken in het werven van inkomsten via sponsors, het indienen van een subsidieaanvraag of via andere wegen.

Emigratiebeurs

We staan 8 en 9 februari op de Emigratiebeurs (onze collega’s van de VBNGB zullen ons op de stand vergezellen). Verschillende ervaringsdeskundigen zullen potentiele emigranten van informatie voorzien. Ben je toevallig in Nederland of ken je mensen die willen emigreren? Kom langs en maak kennis met ons, er zijn nog enkele vrijkaarten over, stuur ons hiervoor een berichtje.

Een GOED 2020

De stichting GOED wenst u bij deze het allerbeste voor dit eerste jaar van het nieuwe decennium. We hebben er alle vertrouwen in dat we er samen weer een GOED 2020 van maken!

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This