Jaaroverzicht 2021

 

Stichting GOED Grenzeloos Onder Eén Dak, is een belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland vanaf het moment van vertrek uit Nederland tot en met eventuele terugkeer.

GOED staat voor samenwerken, verbinden en informeren. Wonen in het buitenland en je veranderde status brengt veel met zich mee.

Daarnaast hebben veranderingen b.v. in je eigen levenssituatie of overheidsregulering verder invloed op je relatie met Nederland en haar instanties. Stichting GOED werkt als klankbord voor zowel Nederlanders die in het buitenland wonen als Nederlandse (semi-) overheidsinstanties. Samen houden we elkaar op de hoogte, kaarten we problemen aan en zoeken we actief naar oplossingen.

We zetten ons o.a. in voor het behoud en het herkrijgen van het Nederlanderschap en de modernisering van de nationaliteitswet. Digitale Inclusie en verbetering in de diensten van de digitale overheid, en ook verbetering van de consulaire dienstverlening (waar noodzakelijk) en de informatievoorziening van de overheid in het algemeen. Daarnaast staan onderwerpen als zorg, pensioen en onderwijs ook op de agenda. Niet alleen de vertrokken Nederlander, maar ook de terugkerende Nederlander is voor ons belangrijk.

Organisatiestructuur

De Stichting bestaat uit vijf bestuurders die op vrijwillige basis hun werkzaamheden uitvoeren tezamen met vrijwilligers die daarbij hun ondersteuning verlenen. Donateurs zijn tot op heden de belangrijkste inkomstenbron voor de Stichting.

 

Activiteiten 2021

 

Terug naar Nederland project

Omdat duidelijke informatievoorziening voor Nederlanders in het buitenland zeer belangrijk is en de terugkerende Nederlander nog niet centraal informatie kon vinden, zijn we vorig jaar een ‘terugkeer naar Nederland’ project gestart. Dit heeft geresulteerd in de lancering van het ‘life-event’ terugkeer naar Nederland op de website van Nederlandwereldwijd.nl.

Het resultaat is een uitgebreid stappenplan https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/terug-naar-nederland-verhuizen-remigreren

Daarnaast maken we ons sterk dat iedereen zich bij aankomst kan inschrijven in de BRP (ook met tijdelijke woonruimte), dat terugkerende spoedzoekers net als andere doelgroepen in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke woonoplossingen en dat ze aanspraak mogen maken op een briefadres.

 

Gezinsmigranten

Enigszins parallel aan het terugkeerproject zijn wij zeer actief bezig geweest met de wet inburgering 2021 die per januari 2022 is ingegaan en de impact die dit heeft voor de gezinsmigranten, ofwel de Nederlanders met een buitenlandse partner (van buiten de EU) met of zonder kinderen.

GOED heeft met verschillende partijen gesproken over het gebrek aan aandacht in de voorbereiding op deze verandering voor de groep gezinsmigranten. Het probleem werd door een grote diversiteit aan stakeholders erkend. Het resultaat was een Webinar, georganiseerd samen met SAM, de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein, en Divosa, netwerk voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein en verantwoordelijk voor de veranderopgave inburgering. Rond de 150 gemeenten namen deel aan deze informatieve bijeenkomst, waarin de verschillende kanten van inburgering van gezinsmigranten door rijksoverheid en overheidsinstanties, kennisinstituten en gemeenten werden belicht. Er was duidelijk behoefte aan meer informatie, een signaal dat we samen zullen opvolgen in het nieuwe jaar.

 

De 10 jaren klok en het verlies van het Nederlanderschap

Ook in 2021 hebben we onze achterban weer zo veel mogelijk geïnformeerd over de nationaliteitswetgeving.

We ontvangen frequent vragen over het aannemen van een andere nationaliteit, het herkrijgen en het verlies van het Nederlanderschap. Deze vragen proberen we zo goed mogelijk, binnen onze eigen expertise, te beantwoorden. Daarnaast blijven we de mensen actief informeren over verschillende aspecten van het Nederlanderschap en waarschuwen we voor de risico’s van verlies. We zijn ook begonnen een korte introductie over nationaliteit in meerdere talen aan te bieden, onze vrijwilligers helpen hierbij.

We hebben er diverse artikelen geschreven en verspreid;

Er is een brandbrief aan Mark Rutte verstuurd om ook op deze wijze weer de aandacht te vragen, voordat er een nieuw regeerakkoord op tafel lag. Een gedeelte van het antwoord is hieronder te lezen;

Reactie op brandbrief

Enkele van de onderwerpen die u aandraagt worden genoemd in het coalitieakkoord 2021-2025. De uitwerking hiervan wordt in de komende tijd ter hand genomen.

Verder behandelt u in uw brief onder andere de wetswijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, de evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap van rechtswege. De wetswijziging is inmiddels aangenomen en op 26 november 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. De wijziging zal op 1 april 2022 in werking treden. Deze wetswijziging voorziet onder andere in een verlenging van de in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, opgenomen termijn voor verlies, van tien naar dertien jaar. Ongewijzigd blijft dat deze termijn wordt gestuit als tijdig (na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel: elke dertien jaar) een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan wel een reisdocument, Nederlandse identiteitskaart of vervangende Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet wordt verkregen (artikel 15, vierde lid, RWN).

Een van de manieren om het verlies Nederlanderschap onder de aandacht te brengen is via radio en online nieuws websites en de gewone krant . In mei verscheen een Premium artikel in de Telegraaf en online;

Soms kan men niet anders dan afstand doen van het Nederlanderschap.

Over afstand moeten doen van het Nederlanderschap door omstandigheden en de Nederlandse regelgeving.

Corona informatie

Het afgelopen jaar stond nog steeds in het teken van de Coronacrisis. Wij hebben mensen o.a. geïnformeerd over de reisbeperkingen, vaccinaties en QR-codes. Aan het RIVM en het Min. van VWS hebben we doorgegeven waar Nederlanders in het buitenland tegenaan liepen en vervolgens onze achterban op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.

Extra aandacht voor de QR-code is gegeven via een interview met BNR Radio in de ochtendspits.

https://www.stichtinggoed.nl/algemeen/qr-code-niet-mogelijk-voor-voormalig-nederlanders-en-familie-die-niet-de-nederlandse-nationaliteit-bezit/

Digitale overheid

Op donderdag 2 september heeft Stichting GOED samen met Logius en Nederland Wereldwijd, Nederlanders in het buitenland de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over DigiD aanvraag en activatie.

Tijdens de sessie zijn mensen op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en werd men in de gelegenheid gesteld direct vragen te stellen.

Een aantal uitgelichte vragen en de presentatie van Logius en Nederland Wereldwijd zijn hier terug te lezen.

De meest welkome ontwikkeling op dit moment is de mogelijkheid om nu DigiD te activeren via videobellen.

 

MVA Mobiel Paspoort Aanvraagstation

We zijn verheugd dat na lang lobbyen bij Buitenlandse Zaken er nu een overzicht op Nederland Wereldwijd te raadplegen is waar en wanneer er een MVA langskomt. Nu kunnen mensen beter plannen en is de informatie voor iedereen makkelijk te vinden en te raadplegen.

Mensen hoeven nu niet meer een geplande MVA te missen, mochten ze de aankondiging op Facebook gemist hebben. Wel moet men zelf van tijd tot tijd het overzicht checken en registreren voor de nieuwsbrief van de ambassade is aan te raden.

https://www.stichtinggoed.nl/consulaire-zaken/nederlands-paspoort-buitenland/informatie-over-de-mobiele-paspoort-aanvraagstations-nu-op-een-plek-te-vinden/

 

VU Amsterdam

De onderzoeken uitgevoerd door de studenten van de VU Amsterdam zijn afgerond, Stichting GOED heeft de studenten hierin begeleid.

De twee groepen hebben onderzoek gedaan naar;

  • De weerstand in de Nederlandse politiek tegen dubbele nationaliteit.
  • De impact van het Nederlandse nationaliteitsrecht op ‘multinationale’ gezinnen bij het onderhouden van een gezinsleven en familierelaties door de generaties heen.

Onderwijs

We hebben het onderwijs in het buitenland onder de aandacht gebracht bij Nederland Wereldwijd. De informatie van het NOB is nu toegevoegd aan de NWW, zowel bij emigratie als terugkeer.

Met dank aan onze vrijwilligers zijn we gestart het Nederlands (taal) onderwijs in het buitenland per land in kaart te brengen. Dit is een lopend project en zal frequent aangevuld worden met nieuwe informatie.  Zo hopen we een goed overzicht te genereren van al het beschikbare Nederlands onderwijs in het buitenland.

Overige werkzaamheden en activiteiten

Stichting GOED evalueert regelmatig ontwikkelingen en signalen vanuit haar achterban via sociale media, binnenkomende e-mails/berichten en het centraal meldpunt. Berichten die wij ontvangen over uiteenlopende onderwerpen beantwoorden wij, wanneer nodig, zo efficiënt mogelijk. Daarnaast neemt de Stichting deel aan bijeenkomsten, conferenties en meetings om goed geïnformeerd te blijven en haar netwerk te versterken.

  • We hebben verschillende digitale sessies bijgewoond met betrekking tot de nieuwe wet inburgering en de gezinsmigranten, vanuit het perspectief van de Nederlanders met een buitenlandse partner.
  • We hebben deelgenomen aan een Workshop om de reisadviezen in de toekomst te verbeteren.
  • Een bijeenkomst in Den Haag heeft plaatsgevonden met onze collega’s van de VBNGB, FANF en SNBN. Wat houdt ons allen bezig, hoe kunnen we elkaar beter informeren en versterken.
  • Overleg heeft plaatsgevonden met het communicatieteam van Buitenlandse Zaken om mee te denken over de campagne voor Nederland Wereldwijd. Wat zijn de belangrijke punten om de aandacht op te vestigen.

Fondsenwerving

Naast persoonlijke donaties zullen we actief op zoek gaan naar sponsors die ons werk willen ondersteunen en subsidie aanvragen om diversen projecten te kunnen uitvoeren.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This