Selecteer een pagina

Nieuwsbrief oktober

 • Wetvoorstel meervoudige nationaliteit moet voor iedere Nederlander mogelijk zijn!
 • EDV (Externe Dienstverlener), VFS Global en buitenlandse vertegenwoordiging
 • Evenredigheidstoets herkrijgen Nederlanderschap
 • Breng de menselijke maat weer terug in het betalingsverkeer
 • Oude paspoort terugvragen
 • Checktool nieuw paspoort NWW
 • Paspoortpiek 2024-2029
 • Mensen zonder vaste woon en verblijfplaats
 • DigiD App – fout bij verificatie ID check
 • RNI online adres wijzigen
 • Update over het Bewijs van in Leven zijn (AdV)
 • Zoektocht pensioengerechtigden (verloren pensioenen)
 • WLZ – Wet Langdurige Zorg
 • Verkiezingen 22 november 2023

Wetvoorstel meervoudige nationaliteit moet voor iedere Nederlander mogelijk zijn!

Kort voor de verkiezingen zien we toch nog wat actie m.b.t. de wetgeving. De Stichting GOED en Kris von Habsburg (van Habsburg Legal Services) hebben al vaker bij politici aan de deur geklopt. Zo waren we afgelopen jaar bij verschillende van de grote partijen om uitleg te geven waar het nou mis gaat met de wetgeving en de praktijk. D66 heeft nu samen met GL/PvdA een oud wetsvoorstel tot modernisering, dat stamt uit 2016, uit de kast gehaald en afgestoft. Het ziet er in eerste instantie redelijk goed uit, hoewel de voorgestelde Optie tot reparatie van het verloren Nederlanderschap nog steeds beperkt wordt tot diegenen die hun nationaliteit hebben verloren na 01 April 2003 in plaats van jan. 1985.

Lees verder

EDV (Externe Dienstverlener), VFS Global en buitenlandse vertegenwoordiging

Klachtenafhandeling

VFS Global, is een bedrijf dat helpt bij de procedure voor visumaanvragen en paspoortuitgiften voor overheden over de hele wereld. Ook Nederland gebruikt deze externe dienstverlening, zodat Nederlanders wat dichterbij huis een visum of paspoort kunnen aanvragen.

Zowel de Nationale Ombudsman als NWW (Nederland Wereld Wijd) zijn op de hoogte van klachten over de externe dienstverlener, VFS Global. Zij zijn in gesprek over deze klachten en proberen hier verbetering in te brengen.

De meest voorkomende klachten die wij hebben gehoord:

 • Moeilijk om een afspraak te maken
 • Verouderde, slecht werkende online-systemen
 • Telefonisch slechte of geen bereikbaarheid
 • Kennis ten aanzien van regel- en wetgeving niet altijd accuraat en compleet (m.n. Schengen)
 • Te lange verwerkingstijd.
 • Vraag naar bewijzen die naar de regel van de wet niet nodig zijn.

Lees verder

Evenredigheidstoets herkrijgen Nederlanderschap

NWW heeft bevestigd dat de informatie beter kan worden weergegeven en gaat de tekst op de website verduidelijken. Zodat dit ten goede zal komen van het verwachtingspatroon van de aanvrager van de evenredigheidstoets.

Zie het NIHB-artikel – De evenredigheidstoets om het Nederlanderschap te herkrijgen, leidt tot valse hoop.

Zie het GOED-artikel – De evenredigheidstoets kan leiden tot willekeurige beslissingen.

Breng de menselijke maat weer terug in het betalingsverkeer

Verheugenderwijs voor Nederlanders in het buitenland, is sinds twee maanden de Stichting Human Rights in Finance in de EU opgericht. De Stichting heeft als doelstelling het beschermen van fundamentele grondrechten van burgers en bedrijven, zoals bescherming tegen disproportionele inbreuk op privéleven, monitoring van bewaring en controle van privé gegevens van individuele burgers/ondernemingen, schending van de onschuldpresumptie, inbreuk op het eigendomsrecht of inbreuk op andere grondrechten.

Lees verder

Oude paspoort terugvragen

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de tip meegegeven om altijd het oude paspoort terug te vragen.

Het teruggeven van uw paspoort is geen automatisme en blijft helaas afhankelijk van uw eigen initiatief.  Maar, u heeft ten alle tijden recht het terug te vragen. De officiële reactie:

NWW voert volgens de wet uit: een reisdocument vervalt van rechtswege indien de geldigheidsduur daarvan is verstreken. Deze moet dan definitief aan het verkeer worden onttrokken. Dit betekent dat het deugdelijk vernietigd moet worden, dan wel op verzoek van betrokkene gedeeltelijk onbruikbaar (ponsgaten) aan de houder worden teruggeven. Het wordt niet standaard teruggegeven, maar het meest praktische is dat men van tevoren een kopie/scan maakt van het paspoort, voordat deze wordt vernietigd of ponsgaten verkrijgt.

NWW gaat wel kijken of het zelf maken van een kopie/scan en het terugvragen van het paspoort met ponsgaten op de website of interne kennisbank vermeld kan worden.

Checktool paspoort vernieuwen

Grensgemeenten werken niet altijd volgens de checklijst die op de website van NWW staat. Volgens NWW, kan dit komen omdat in sommige gevallen waarschijnlijk een extra legalisatiestap nodig is, waardoor het verschil in vereiste documenten voor een aanvraag in bijvoorbeeld Amerika of GB anders is dan bij een Nederlandse grensgemeente.

Indien mogelijk zal NWW dit verduidelijken op de website. We hebben hiervoor wel voorbeelden nodig van bewijzen/papieren die momenteel niet in de checklijst staan, maar wel worden vereist bij een grensgemeente of een EDV (externe dienstverlener). Onze vraag aan jullie om deze voorbeelden te melden.

Paspoortpiek

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Er worden piekjaren verwacht met betrekking tot aanvragen nieuwe paspoorten. Veel gemeenten zijn momenteel bezig met het in beeld brengen van de aantallen aanvragen reisdocumenten vanaf 2024. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, zullen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029.

De ambassades en grensgemeenten zullen het effect ook gaan merken. De verwachting is dat het in deze periode extra druk wordt. We zullen nader berichten over welke eventuele gevolgen (denk aan het maken van een afspraak) zich kunnen voordoen voor Nederlanders in het buitenland. U kunt uw paspoort ten alle tijden verlengen, dus ook ruim voor de verloop datum, reken alvast wat extra tijd in!

Mensen zonder vaste woon en verblijfplaats, geen adres in Nederland en geen adres in het buitenland

De groep mensen die hun huis verkoopt of de huur opzegt en in een camper of op een boot gaan wonen, of reizende zijn zonder een vast adres te hebben, groeit gestaag.

Mensen die niet langer dan 8 maanden wegblijven uit Nederland hoeven geen aangifte van vertrek te doen, maar moeten wel een Nederland adres hebben, desnoods een briefadres. Er zijn mensen die nog langer tijdelijk weg zijn en die moeten nu wel aangifte van vertrek doen. Daarmee worden ze niet-ingezetenen en dat is een trigger voor diverse processen bij o.m. de Belastingdienst, SVB (AOW-opbouw) en ziektekostenverzekeraars. Het Min. van BZ (Binnenlandse Zaken) heeft dit onderwerp in behandeling en denkt na over een regeling die wat meer ruimte geeft aan mensen die voor een langere tijd weg zijn, maar geen vast woon en verblijfadres hebben. Echter, zij kunnen nog niet zeggen welke kant het opgaat.

Afhankelijk van iemands persoonlijke situatie, is het eventueel mogelijk een briefadres aan te vragen.

DigiD App – fout bij verificatie ID check

Een probleem wat al jaren speelt, wij vroegen een update aan Min. van BZ;

Er zijn nog steeds enkele problemen. Nederlandse Identiteitskaarten (afgiftedatum vanaf 2 augustus 2021) en paspoorten (afgiftedatum vanaf 30 augustus 2021) die zijn uitgegeven door ambassades, consulaten, grensgemeenten of de Schipholbalie kunnen nog niet gebruikt worden om de DigiD app te activeren of om op een hoger betrouwbaarheidsniveau (substantieel) in te loggen.

Er ligt een werkende oplossing in het vizier, maar dit vergt nog verdere uitwerking. Voorlopig is het probleem dus nog niet opgelost. Zelf vernemen wij dat het probleem zich soms ook voordoet bij ID-kaarten en paspoorten met eerdere afgiftedatum, dan hierboven vermeld. Neem in het laatste geval contact op met Nederland Wereldwijd of DigiD.

RNI online adres wijzigen

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe applicatie die dit gaat ondersteunen en die ook de aangever van de adreswijziging beter gaat helpen om de adreswijziging op de juiste wijze door te geven. De nieuwe applicatie is gepland voor Q1 2024, met mogelijke uitloop naar Q2.

We houden je op de hoogte.

Update over het Bewijs van in Leven zijn (AdV)

We hebben er al vaak over bericht; hoe kan er verbetering komen in het soms wel 5 of meer keren per jaar doorgeven van het bewijs van in leven zijn.

Op dit moment kunnen Pensioenfondsen gebruikmaken van zogenaamde verificatiegegevens die de SVB opneemt bij personen in de RNI. Die gegevens geven aan op welke datum de SVB heeft geverifieerd dat de persoon in leven is. Hiervan wordt kennelijk nog steeds niet massaal gebruik gemaakt want er worden nog steeds AdV’S verlangd door de pensioenfondsen. Wellicht omdat de gegevens te oud zijn om voor verificatie te gebruiken. Dus helemaal zal het niet verdwijnen.

Min BZ (Binnenlandse Zaken) heeft navraag gedaan bij de pensioenfederatie. In 2022 werd voor ruim de helft van de pensioengerechtigden gebruik gemaakt van de RNI, met de verwachting van een substantiële toename in 2023 naar ruim 85% (vanaf 2024).

Er staat een vraag uit naar de uitbreiding van het gebruik.

Zoektocht pensioengerechtigden (verloren pensioenen)

Momenteel loopt er een traject waarbij gezocht wordt naar kennelijk onvindbare personen die recht hebben op een pensioen- of nabestaande-uitkering. RvIG (Rijksdienst voor Identiteit Gegevens) zet daar haar mogelijkheden voor in. Het gaat bij elkaar om best veel personen en ook veel geld. Wanneer uiteindelijk personen niet gevonden kunnen worden, wordt het geld in de pensioenpot gestopt ten behoeve van de uitkeringen van gerechtigden die wel traceerbaar zijn.

Naar aanleiding van meerdere publicaties over spoorloze of onvindbare personen voor wie een pensioen beschikbaar is, heeft men regelmatig de vraag gekregen of iemand nog recht heeft op een pensioen. Maar, er is niet één loket waar mensen met deze vraag terecht kunnen. Er kunnen verschillende stappen worden ondernomen:

 1. Controleer op mijnpensioenoverzicht.nl of er pensioen voor je is.
 2. Als je geen pensioen ziet, maar dat wel had verwacht, is het goed om contact op te nemen met het pensioenfonds waar je denkt pensioen te hebben opgebouwd. De pensioenfondsen van de verschillende bedrijfstakken zijn goed te vinden op internet. Als je een oude pensioenopgave hebt, of een oude loonstrook waarop duidelijk is dat er pensioenpremie is ingehouden, helpt dat bij het zoeken.
 3. Als je niet weet in welke bedrijfstak je hebt gewerkt, kan je proberen dit uit te zoeken door gebruik te maken van de tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’ bijwelkpensioenfondshoorik.nl Deze tool is bedoeld voor werkgevers zodat zij kunnen nagaan bij welk pensioenfonds zij kunnen of moeten aansluiten om voor hun werknemers pensioen te regelen. Maar iedereen kan de tool invullen en zo pensioenfondsen te zien krijgen waarmee contact kan worden gezocht.
 4. Als je pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenverzekeraar (niet een pensioenfonds) die niet meer bestaat, kun je contact opnemen met De Nederlandsche Bank https://www.dnb.nl/betrouwbare-financiele-sector/polis-zoek-verzekeraar-kwijt/. In principe staan deze pensioenen ook in mijnpensioenoverzicht.nl, behalve als er destijds geen BSN/Sofinummer bekend was.

Wet langdurige zorg (WLZ) en wonen in het buitenland

Wanneer ben je wel of niet verzekerd voor de Wet Langdurige Zorg en welke zorg valt hieronder? Het is een vraag die we vaak voorbij zien komen. We hebben wat meer informatie hierover op onze website geplaatst.

Lees verder

Verkiezingen 22 november 2023

Wat te doen na ontvangst stembiljet en verdere informatie over de verkiezingen.

Lees verder

 

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This