Selecteer een pagina

In gesprek met UWV/DigiD en eerste aftrap Klankbord bijeenkomst – Buitenlandse Zaken

Er worden steeds wat meer stapjes vóór dan achteruit gedaan in de belangenbehartiging van NIHB’ers die Stichting GOED zich zo ter harte neemt.

DIGID – UWV – LOGIUS

Op ons dringend verzoek vond woensdagochtend 12 juni in Den Haag een constructief overleg plaats over de ontstane problematiek als gevolg van de verplichte SMS-verificatie bij DigiD-login, die per 15 mei is ingevoerd door het UWV. Deze tweestapsverificatie wordt ook al toegepast bij o.a. DUO, de Politie en een aantal Zorg instanties.

In de ochtend, voor onze Klankbord meeting, bij BuZa in Den Haag, zijn we samen met UWV en Logius (DigiD) om de tafel gaan zitten.

GOED heeft namens een niet gering deel van haar achterban zeer dringend verzocht acties te ondernemen die meer tijd en/of versoepeling zouden bieden om de verplichte SMS-verificatie, uit te stellen of een alternatief te bieden. Dit is belangrijk, omdat mensen die nu al een werkende DigiD code hebben, gedwongen worden weer naar Nederland af te reizen of naar één van de 14 beschikbare ambassades.

Het UWV is echter gebonden aan de richtlijnen en kaders die het Ministerie en het AP (Autoriteit Persoonsgegevens) oplegt en de processen die daarmee rond DigiD beschikbaar zijn. Diverse mogelijke oplossingen voor de toekomst en verbeteringen in vooral tijdige communicatie zijn besproken. Op korte termijn kan alleen de regionale post als alternatief geboden worden. Ook Logius bevestigde dat zij zich inmiddels goed realiseren dat Nederlanders in het buitenland door de steeds strengere veiligheidseisen in de problemen kunnen komen en dat  dit een extra en belangrijke ‘uitdaging’ is. Wel zullen er meerdere DigiD balies in het buitenland worden geopend, een datum kan nog niet bevestigd worden, en wordt er bekeken of machtiging via bijvoorbeeld familie in Nederland (zoals al bij de Belastingdienst mogelijk is) toegepast kan worden. Stichting GOED houdt direct contact met beide partijen en zal middels deze website en de nieuwsbrief eventuele ontwikkelingen op dit gebied aankondigen.

Tevens is de ‘SVB route’ besproken, immers vraag je je pensioen aan dan is verschijnen voor een balie niet meer nodig. Dit zal door het UWV en ook Logius nader onderzocht worden.

De Ombudsman

Het probleem met UWV/DigiD staat niet op zichzelf. De overheid, de politiek en de EU zijn stelselmatig bezig de veiligheid rondom identificatie en verificatie van Nederlanders te verhogen en de privacy wetgeving aan te scherpen. Wij zijn niet van mening dat dit niet belangrijk is, maar het betekent wel dat het vaak haaks staat op een verbeterde dienstverlening die men zo graag wilt realiseren.

Het is niet logisch dat er enerzijds Kamervragen over de problemen van de verplichte tweestapsverificatie gesteld worden, terwijl ‘die politiek zelf’ de maatregelen daartoe vereist. Hoewel de aandacht in de Kamer hierover welkom is en wij de vaste Kamer Commissies zelf hebben verzocht hier aandacht aan te besteden, wordt er gevraagd naar de bekende weg.

Vandaar dat GOED de ombudsman gevraagd heeft de overheid op te roepen hier een eind aan te maken. Feitelijk willen we ‘gewoon’ dat in alle gevallen waarin de overheid of politiek Den Haag, nieuwe regelgeving of wetswijzigingen doorvoert, de Nederlandse burger over de grens in deze gelijkwaardig meegewogen wordt.

Eerste Klankbord meeting Loket Buitenland bij BuZa 

Op uitnodiging van ‘BuZa’ kwamen diezelfde dag enkele belangenorganisaties, waaronder Stichting GOED, VBNGB, NWS en SNBN en overheidsinstellingen w.o. RDW, DigiD (Logius), SVB, Ministerie van Algemene Zaken, onder de inspirerende leiding van Henk van der Vegt (plv directeur Consulaire Zaken)  bijeen, om de ambitieuze plannen van dit ministerie m.b.t. het project Loket Buitenland te vernemen.

  • Het Loket Buitenland, ook wel One Stop Shop genaamd, is het loket wat toegang gaat geven tot alle dienstverlening van de Nederlandse overheid voor Nederlanders in het buitenland (en niet-Nederlanders in het buitenland die een relatie met de Nederlandse overheid hebben). Dè plek waar alle relevante informatie helder, compleet en goed vindbaar bijeen wordt gebracht. De Klant staat centraal is het belangrijkste uitgangspunt.

De deelnemende partijen in het Klankbord bestaan uit de al eerder genoemde belangenorganisaties, het Loket Buitenland Project Team, 24/7 Contact Centre en de diverse betrokken overheidsinstanties. Veel bekende gezichten, maar ook weer nieuwe contacten.

De bijeenkomst werd geopend door de hoogste ambtenaar van het ministerie Mevrouw Joke Brandt en aan het eind van de vergadering bij de afsluitende borrel schoof ook directeur Consulaire zaken Jan Willem Beaujean nog even aan. Het is deze vorm van constructief overleg, opbouwend kritische analyse van ieders inbreng, en het luisterend oor bij overheid en idem overheidsinstellingen die ons GOEDe hoop geven. Nu nog de politiek met een meer consistent beleid inzake de belangen van Nederlanders in het Buitenland. 

Consultatie Onderzoek

Er zullen verschillende Klant Consultaties plaats gaan vinden. We verzoeken iedereen hier actief aan deel te nemen. We begrijpen dat men ondertussen enigszins ‘onderzoeks-moe’ aan het worden is. Maar we zullen dit hele proces op de voet volgen en zijn in staat via het Klankbord een stem te zijn voor jullie wensen, gedachten, ervaringen en ideeën.

Op dit moment kunt u nog reageren op een open Internet Consultatie omtrent Reizen; sluitingsdatum is 17 juni. 

Mobiele Aanvraag Stations Paspoorten en EDV’s

Ook wel MVA’s genoemd of pop-up ambassades. Het NIHB pleit al een tijd om de communicatie en structurering van de MVA’s te verbeteren. Er is nu toegezegd dat hier spoedig verandering in gaat komen, er zal duidelijker gecommuniceerd worden en afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen in het land 1 a 2 x per jaar een MVA ingezet worden. Ook met de EDV’s, externe dienst verleners, gaat het goed. Op dit moment kan men een paspoort vernieuwen bij EDV’s in Londen, Edmonton en Chicago en begin 2020 zal het ook mogelijk zijn in Perth om het paspoort te vernieuwen bij een EDV.

Blijf op de hoogte

Volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn en schrijf je in op de Nieuwsbrief. We informeren jullie zo frequent mogelijk over de ontwikkelingen omtrent Loket Buitenland, maar uiteraard ook over ander relevant nieuws, gebaseerd op het tijdelijk of permanent wonen in het buitenland.

Een aantal specifieke onderwerpen die tijdens het Klankbord ter sprake kwamen zullen binnenkort dieper belicht worden.

Oh Ja, de koffie in het Haagsche was ………. Een Haags bakkie, dus vergeten jullie de donatieknop niet, we willen door kunnen blijven vechten voor een beter beleid.

Alle activiteiten geschieden op vrijwillige basis en  zonder verdere officiële steun, derhalve uw donaties zijn dringend nodig en van harte welkom.


GOED – Grenzeloos Onder Een Dak
VBNGB – Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland
NWS – Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten
SNBN – Stichting Nederlanders Buiten Nederland
RDW – Rijksdienst voor het Wegverkeer (rijbewijzen)
SVB – Sociale Verzekerings Bank
MVA – Mobiel Aanvraag Station
EDV – Externe Dienstverlener

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This