Selecteer een pagina

 

SOLVIT bemiddelt bij problemen en klachten van EU-burgers en -bedrijven over inbreuk op hun EU-rechten

 

Wat is SOLVIT?

SOLVIT is een informeel Europees netwerk dat burgers en bedrijven helpt wanneer zij tegen problemen aanlopen op de Europese interne markt. Wanneer een overheidsinstantie de Europese regels verkeerd toepast, kan SOLVIT helpen om dit probleem op te lossen. In IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en alle EU-lidstaten is een SOLVIT-centrum gevestigd. Deze centra werken samen met de Europese Commissie en de overheidsinstanties in hun land om tot een oplossing te komen. Het SOLVIT-netwerk wordt gecoördineerd door een team bij de Europese Commissie. 

Mandaat en werkwijze

Europese burgers en bedrijven kunnen via de SOLVIT-website hun klacht en relevante documenten indienen. SOLVIT neemt klachten in behandeling als ze aan vier voorwaarden voldoen:

  1. Er is sprake van een grensoverschrijdende situatie binnen de EU, IJsland, Noorwegen en/of Liechtenstein;
  2. Er is een potentiële schending van EU-recht;
  3. De schending is begaan door een overheidsinstantie;
  4. De klacht is nog geen onderdeel van een juridische procedure. SOLVIT kan wel helpen wanneer de klager alleen administratief bezwaar heeft ingediend, maar niet wanneer beroep is aangetekend bij de rechter.

Succesverhalen

 

Sociale zekerheid

In de meeste zaken omtrent sociale zekerheid spelen formulieren een belangrijke rol. Met deze formulieren kan men ervoor zorgen dat zijn of haar recht wordt verkregen waar degene als een onderdaan van een EU-land in een ander EU-land gaat werken of heeft gewerkt. Problemen kunnen ontstaan wanneer de bevoegde autoriteiten niet de juiste formulieren afgeven aan de bevoegde autoriteit in een ander lidstaat, wanneer een bepaald formulier niet wordt erkend of wanneer een instantie een formulier niet wil afgeven. Door SOLVIT-interventie zijn veel zaken opgelost.                

Een van deze zaken betreft het Centraal Administratiekantoor (CAK) dat een formulier naar een verkeerd adres had gestuurd. Dankzij SOLVIT, na aanvraag van de verzoeker, is het CAK erachter gekomen dat het een fout heeft gemaakt.

Een andere zaak betrof een Kroatische man met zowel een Nederlands als een Kroatisch pensioen, wiens (Kroatische) pensioen om onduidelijke redenen niet meer werd uitbetaald. De reden hiervoor bleek te zijn dat de Kroatische autoriteit zijn ‘bewijs van leven’ als ongeldig had bestempeld. Na het interveniëren van SOLVIT is het ‘bewijs van leven’ geaccepteerd door de autoriteit. Dankzij SOLVIT, heeft de bevoegde autoriteit het pensioen hersteld, deze is uiteindelijk ook met terugwerkende kracht uitbetaald voor de periode waarin het was stopgezet.

Vrij verkeer van personen

De meeste zaken omtrent vrij verkeer van persoon betreft het recht van Unieburgers te worden vergezeld met hun derde-lande familielid in een andere lidstaat. Problemen kunnen ontstaan wanneer de bevoegde autoriteit een verblijfskaart niet tijdig afgeeft of wanneer er geen voldoende motivering is gegeven voor het feit dat een persoon niet als familielid wordt aangemerkt.

Een van deze zaken betrof een Nederlandse burger die aangaf dat het twee jaar duurde om een verblijfskaart te verkrijgen voor haar derdelander partner. Door ons contact met SOLVIT Frankrijk is er binnen vier dagen een verblijfskaart uitgegeven door de Franse autoriteiten.

In een zaak voor de aanvraag van een visum heeft een derdelander familielid aangetoond financieel afhankelijk te zijn van een EU-burger. Ondanks aan de Europese voorwaarden voldaan te hebben, is de aanvraag afgewezen. Na inmenging van SOLVIT heeft de derdelander het visum toch verkregen.

Bij een aanvraag van een visum werd door de verschillende Nederlandse ambassade gevraagd om tevens eerdere stempels te laten zien die het verblijf van eerdere periodes aantonen. Dit is een vereiste dat niet conform Richtlijn 2004/38 is. Na overleg met de Immigratie-en Naturalisatiedienst zijn de vereisten op de site aangepast naar vereisten die stroken met EU-wetgeving.

Hoe kun je Solvit inschakelen?

 

Worden jouw EU-rechten geschonden? Neem dan contact op met Solvit via SOLVIT-website of solvit@rvo.nl of tel. +31 (0)880 42 40 80.

Hulp vragen aan Solvit

Heb jij ervaring met Solvit? 

We onderhouden contact met Solvit en ontvangen graag jouw feedback, door een commentaar achter te laten op deze pagina of een berichtje te sturen via ons formulier op de Start-pagina.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This