Selecteer een pagina

Ook Nederlanders die terugkeren uit het buitenland willen wij op het vizier plaatsen van de overheid. Onderwerpen zijn o.a. Nederlanders met een buitenlandse partner (nieuwe wet inburgering) met of zonder kinderen, instroom in het Nederlands (taal) onderwijs, huisvesting en inschrijving bij de gemeente.

Life-event Terugkeer naar Nederland van NederlandWereldwijd.nl

Met NederlandWereldWijd.nl (Loket Buitenland) werken wij hard mee aan het ‘life-event’ terugkeer naar Nederland, waar centraal informatie aangeboden zal gaan worden over onderwerpen die bij terugkeer belangrijk zijn. Jullie vragen en de ontvangen input via ons netwerk en sociale media vormen mede de basis voor de inhoud van het event. Dank hiervoor!

Update: Het Life-event is inmiddels afgerond > Zie stappenplan terugkeer naar Nederland.

Nederlands Onderwijs in het buitenland

Stichting GOED, schijnt zo af en toe een licht op onderwerpen die nog niet opgenomen zijn. Zo hebben wij Nederlandwereldwijd met het NOB (Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland) en de Taalunie in contact gebracht. Deze twee (overkoepelende) instanties zetten zich in voor de Nederlandse taal en cultuur.  Nederlands Taalonderwijs in het buitenland zal nu opgepakt gaan worden door NederlandWereldwijd.nl  

Nederlandwereldwijd.nl en de 24/7 contact center +31 247 247 247 bieden informatie van de rijksoverheid over emigratie, verblijf en er wordt nu dus druk gewerkt om informatie over terugkeer naar Nederland zo volledig mogelijk aan te bieden.  

Update BRP en briefadres   

In februari heeft Stichting GOED een brief aan Min. Knops geschreven om nogmaals het probleem, dat inschrijven op een briefadres voor terugkerende Nederlanders zeer lastig of niet mogelijk is, onder de aandacht te brengen. Als Stichting pleiten wij ervoor dat iedereen zich moet kunnen inschrijven bij aankomst in Nederland. Zodat het hervestigingsproces (zorg, onderwijs, werk, wonen etc.) gestart kan worden.  

Er is enige vooruitgang geboekt, zoals ook onderstreept in het snelle antwoord dat we kregen op onze brief. De wet BRP wordt aangescherpt en er komt hierdoor meer duidelijkheid voor de gemeenten, die verplicht zijn een briefadres te registreren. Hieronder een deel van het antwoord, uit de brief, van Min. Knops; 

 

Een gedeelte van het antwoord, uit de brief, van Min. Knops; 

Ik vind het allereerst belangrijk dat Nederlandse emigranten die terugkeren naar Nederland zich hier goed kunnen hervestigen. Zoals u in uw brief schrijft en zoals u ook met mijn ambtenaren heeft besproken, blijkt uit de praktijk dat deze groep personen – net als andere groepen – nog te vaak moeilijkheden ondervinden bij de inschrijving op een briefadres.  

 

Registratie in de BRP is verplicht voor eenieder die rechtmatig in Nederland verblijft (langer dan 4 maanden binnen zes maanden). Als iemand geen woonadres heeft, dan moet diegene op grond van de wet Basisregistratie Personen worden ingeschreven op een briefadres in de BRP. Gemeenten laten echter nog te vaak na om ambtshalve briefadressen te registreren, ondanks het feit dat in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving van deze personen.

 

Vanwege de aard van de problematiek, namelijk dat de betreffende wet ruimte laat voor verschillende interpretaties, ben ik bezig om eerst de verplichting tot registratie op een briefadres aan te scherpen en kies ik niet voor andere maatregelen, zoals een centraal meldpunt dat u als voorbeeld bijschrijft. Het voorstel voor wijziging van de wet BRP waarom de aanscherping is meegenomen, heb ik op 24 november jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin stel ik voor de in artikel 2.23 van de wet genoemde bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om ambtshalve een briefadres op te nemen, te vervangen door een expliciete wettelijke verplichting (voor de gevallen waarin een woonadres ontbreekt). 

 

Indien geen briefadresgever gevonden kan worden die instemming wil verlenen met het houden van een briefadres, moet als briefadres een adres van de gemeente worden opgenomen. De verplichting gaat in op het moment dat het college kennis krijgt van de situatie die tot het ambtshalve handelen noopt. Dit betekent dat zodra het college op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van een persoon in de gemeente die niet als ingezetene met een woonadres in de BRP is ingeschreven (maar gezien zijn feitelijke en rechtmatig verblijf wel als ingezetene in de basisregistratie zou moeten worden opgenomen) en zelf niet in staat of bereid is tot aangifte van een briefadres, het college ambtshalve dient over te gaan tot opneming van een briefadres van deze persoon.  

 

Ik streef naar een inwerkingtreding per 1 juli 2021 van de wetswijziging. Daarnaast ga ik actief richting gemeenten communiceren over de verplichting. De wetswijziging geeft gemeenten duidelijkheid over wat zij moeten doen. Daarmee moet de problematiek worden opgelost, ook voor Nederlandse emigranten die terugkeren naar Nederland. 

Centraal meldpunt overheidsdienstverlening

Maak hier melding van zaken met de Nederlandse (semi) overheid en andere essentiele dienstverleners, die verbetering behoeven, voor Nederlanders in het buitenland. Ook tips, oplossingen, goede ervaringen en geleerde lessen zijn welkom.

Wij gebruiken deze feedback om de dialoog aan te gaan met de desbetreffende instanties over deze meldingen. Zo werken we samen aan een betere dienstverlening en service. Samen houden we de instanties in Nederland scherp.

We kunnen helaas niet op alle meldingen persoonlijk reageren, echter uw feedback wordt altijd gelezen en verwerkt.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This