Partners van Stichting GOED

Doelstellingen

Partners

Partners zijn voor de Stichting GOED wat sportverenigingen voor de Nederlandse sportfederatie zijn. De stichting symboliseert de onderliggende grootste gemene deler van alle partners: de vertegenwoordiging van alle Nederlanders in het buitenland bij Nederlandse overheden en instanties. Op 3 januari 2019 hebben Antonietta Sgherzi, Max Nebig en Henk Klee de Stichting GOED opgericht met als doel om zoveel mogelijk met Nederlandse verenigingen, stichtingen, organisaties, clubs, online sociale netwerken e.d. in het buitenland, onder één koepel samen te werken. Met elkaar en voor elkaar bereik je veel meer, zonder dat dit de partners – voor hen die hun deelnemers geen lidmaatschapsgelden vragen – een cent kost en ook nauwelijks intensieve inzet vergt.

Kortom, Stichting GOED zet zich in voor de gezamenlijke belangenbehartiging inzake rechten en plichten voor de leden of deelnemers bij al die partners. Ook het oplossen van belemmeringen van Nederlandse oorsprong die het als Nederlander in het buitenland wonen of werken met zich meebrengen, behoren tot het aandachtsgebied van de Stichting GOED.

NB: GOED staat dan ook voor Grenzeloos Onder Een Dak.

Partners kunnen grote waarde voor hun achterban toevoegen door hen te informeren over de status van lopende projecten en eventuele verbeteringen, waar zij wel of niet zelf aan meegewerkt hebben. 

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als één vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

De belangrijke vertegenwoordiging van de Stichting GOED in Den Haag zal afhankelijk van beschikbare middelen waar mogelijk aanwezig zijn bij openbare gelegenheden, waarin de belangen van Nederlanders over de grenzen ter sprake zouden kunnen komen. Contacten leggen en onderhouden met politieke partijen en de leiding van de diverse instanties zoals relevante ministeries, vaste kamercommissies, de Sociale VerzekeringsBank (SVB), het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Ombudsman, DigiD, Belastingdienst Buitenland, IND, de Digitale Overheid, Zorg-, Pensioen-, Bank & Verzekeringsmaatschappij, koepelorganisaties e.d.

Het uiteindelijke doel hiervan is dat in het buitenland wonende Nederlanders hun rechten als Nederlander onder zo gelijk mogelijke voorwaarden mogen verlangen, alsof men in Nederland woont of werkt.

Behalve een peptalk over hoe geweldig het is als jullie partner worden, zijn er ongetwijfeld legio vragen. Over organisatie en structuur, over de formaliteiten, aansprakelijkheden of bevoegdheden. Over wie wat doet en of niet hoeft te doen. Over financiële consequenties en ‘what’s in it for me’?  In plaats van deze website op voorhand onleesbaar te maken, nodigen we jullie ook van harte uit om met onderstaande vragenlijst blijk van belangstelling te geven. Dan nemen we z.s.m. contact op om bij voorkeur persoonlijk kennis te maken via een eerste Skype-, Messenger- of WhatsApp-gesprek.

Met een partnerschap in de Stichting GOED zijn wij er van overtuigd de best werkbare structuur te hebben om de overkoepelende belangen van alle Nederlanders in den vreemde zo efficiënt en effectief mogelijk te gaan behartigen.

BR – Bevriende Relaties

Onze relaties geven er de voorkeur aan, niet direct betrokken te worden bij de werkzaamheden van Stichting GOED, echter willen wel graag contact houden en informatie uitwisselen (o.a. via nieuwsbrieven). De relatie wordt op onze website vermeld en vice versa.

Partners en Relaties van Stichting GOED

Interesse om partner te worden en ons samen in te zetten voor het algemeen belang van Nederlanders in het Buitenland? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. 

Contactformulier partners

Rechtsvorm

Wenst meer informatie of heeft vragen over;

3 + 9 =

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This