Selecteer een pagina

Nieuwe AVG-wetgeving

Dit privacybeleid beschrijft hoe Stichting GOED de persoonsgegevens van haar donateurs en relaties verzamelt, verwerkt en gebruikt in lijn met de nieuwe Europese privacywet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is met ingang van 25 mei 2018 de nieuwe privacywetgeving (Europees bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR)) en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Naast de beoogde ruimere bescherming van persoonsgegevens vereist de AVG van de verwerkersverantwoordelijke én van de verwerker het afleggen van verantwoording én toetsbaarheid van het hele proces van gegevensverwerking en -beveiliging. Dit zijn de principes accountability en auditability zoals die in de AVG worden benoemd.

Als je vragen hebt over privacy of over ons privacy- en cookiebeleid, dan kun je deze stellen via het feedbackformulier op onze start (home) pagina.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Analytische cookies
Door middel van analytische cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van de website. Je privacy blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Indien je geen cookies accepteert, krijg je dezelfde informatie te zien op de website.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben aan Google geen toestemming verleend om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, is anoniem. Google verbergt je IP-adres en wij forceren een veilige verbinding (SSL).

Mailchimp
Deze E-mail Service Provider (ESP) gebruiken wij voor het versturen van onze nieuwsbrief en andere berichten.

Privacybeleid

Via de website www.stichtinggoed.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting GOED acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG aan ons stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy- en cookiebeleid;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen
• je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze website te gebruiken, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Stichting GOED zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, niet voor andere doeleinden gebruiken.

Online
Op onze website bieden wij de mogelijkheid om:

  • een donatie te doen
  • je als vrijwilliger aan te melden
  • je als partner aan te melden
  • feedbackformulieren in te vullen
  • je aan te melden voor de nieuwsbrief

Bij elk van deze mogelijkheden vragen wij om je gegevens. Welke gegevens wij vragen, hangt af van de mogelijkheid waar je gebruik van maakt. Hieronder sommen wij per mogelijkheid op welke gegevens wij van je vragen en wat wij met deze gegevens doen.

Online donatie

Bij donaties verwerken we de persoonsgegevens die je als donateur aan ons verstrekt voor het afhandelen van de eenmalige of doorlopende donatie aan Stichting GOED. Bij doorlopende donaties zijn dit je bankrekeningnummer, naam en e-mailadres, het donatiebedrag, de startdatum en frequentie van doneren. 

Doorlopende donaties en eenmalige donaties  worden verwerkt door middel van een betalingsdienstverlener Mollie. Voor de uitvoering van donaties via deze betaalmodule moet Mollie persoonsgegevens verwerken. Hierop is het Privacybeleid Mollie van toepassing en is Mollie de verwerkingsverantwoordelijke. 

Online als vrijwilliger aanmelden
Als je je via onze website als vrijwilliger aanmeldt, dan vragen we je via het intakeformulier om de volgende gegevens:
o naam
o adres (optioneel)
o postcode (optioneel)
o plaats
o land
o telefoon (optioneel)
o e-mail

Het doel van het intakeformulier is om contact met je op te kunnen nemen. Je gegevens worden, tenzij anders door jou aangegeven of als je gaat werken bij Stichting GOED, drie maanden na ontvangst vernietigd.

Online als partner aanmelden
Als je je via onze website als vrijwilliger aanmeldt, dan vragen we via het intakeformulier om de volgende gegevens:
o naam organisatie / vereniging
o doelstelling
o aantal leden
o naam contactpersoon
o rechtspersoon of natuurlijk persoon
o adres (optioneel)
o postcode (optioneel)
o plaats
o land
o telefoon (optioneel)
o e-mail

Het doel van het intakeformulier is om contact met je op te kunnen nemen. Je gegevens worden, tenzij anders door je aangegeven of als je gaat samenwerken met Stichting GOED, drie maanden na ontvangst vernietigd.

Online vragen stellen of feedback geven (algemeen)
Als je via onze website een contactverzoek doet, dan vragen we via het contactformulier om de volgende gegevens:
o naam
o e-mail
o telefoon (optioneel)
o onderwerp
o boodschap

Het doel van het contactformulier is om contact met je op te kunnen nemen om gehoor te geven aan je verzoek.

Online contact aanvragen (via een specifiek ’tegel’ onderwerp)
Als je via onze website contact wilt opnemen over een specifiek onderwerp via een van onze gekleurde tegels, dan vragen we om de volgende gegevens:
o naam
o vestigingsplaats en land
o e-mail
o telefoonnummer (optioneel)
o onderwerp
o bericht

Het doel van het contactformulier is om contact met je op te kunnen nemen om gehoor te geven aan je verzoek.

Online inschrijving digitale nieuwsbrief
Als je je via onze website inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief, dan vragen we via het inschrijfformulier nieuwsbrief om de volgende gegevens:
o aanhef
o voornaam
o tussenvoegsel (optioneel)
o achternaam
o land
o e-mail

Het doel van het inschrijfformulier nieuwsbrief is om je gegevens te registreren, zodat wij je de nieuwsbrieven kunnen toesturen.

Op het moment dat je het inschrijfformulier invult, wordt een cookie geplaatst. Met dit cookie monitoren wij je websitebezoek op onze website. Zie ook cookiebeleid.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
• beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
• doelgebonden toegangsbeperkingen;
• controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden
Ons cookie- en privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijnen
Indien je gegevens bij ons zijn opgeslagen en er is geen actieve relatie meer tussen jou en Stichting GOED, dan zullen wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is of wettelijk vereist. Als er geen actieve relatie meer is en alle zaken zijn afgewikkeld, dan worden je gegevens uiterlijk zeven jaar bewaard. Als je een verzoek hebt gedaan om je gegevens eerder te laten verwijderen en er zijn geen wettelijke of andere verplichtingen om je gegevens te bewaren, dan zullen je gegevens op jouw verzoek eerder verwijderd worden.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar contact@stichtinggoed.nl.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kennen de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen):

• Recht op informatie (art 33-34 Wbp / art 13-14 AVG)
Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

• Recht van inzage (art 35 Wbp / art 15 AVG )
Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet op eerste verzoek van betrokkene inzage verschaffen met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt.

• Recht op rectificatie (art 36 Wbp / art 16 AVG)
Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

• Recht op gegevenswissing / vergetelheid (art 36 Wbp / art 17 AVG)
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te verwijderen, onder andere wanneer:
– persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
– de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
– betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
– de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

• Recht van verzet / recht op beperking van de verwerking (art 18 AVG)
Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

• Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (art 20 AVG)
Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd, tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

• Recht van bezwaar (art 40-41 Wbp / art 21 AVG)
Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als is voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt, staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen via het contactformulier op onze website.  .

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This